Nada

^ Upp till Granskas startsida.

Granska

ett program för svensk språkgranskning

Granska är ett experimentellt program för datorstödd språkgranskning som utvecklas på KTH i Stockholm.

Granska ser ut som ett vanligt ordbehandlingsprogram med de bekanta menynamnen Arkiv, Redigera, Format, Verktyg och Hjälp. Liksom i andra ordbehandlingsprogram har användaren tillgång till grundläggande ordbehandlingsfunktioner: skriva, redigera, formatera och spara text. Utöver detta finns en språkgranskningsfunktion, ett hjälpsystem med skrivregler och möjlighet till sökning på ordklasser.

Granskningsfunktion

Granskningsfunktionen analyserar språket i texten och markerar de problem den hittar i texten. Exempel på typer av fel som programmet kan hitta är stavfel, felaktigt skrivna tecken (till exempel Anna's), stilavvikelser (till exempel våran) och grammatikfel (till exempel en hus).

Granskningsfunktionen aktiveras på begäran av användaren, genom att denne väljer granskningskommandot i menyn. Fel och andra problem i texten markeras med olika färgkoder för olika klasser av fel (rött för grammatik-, stil-, och teckenfel, grönt för stavfel). Presentationen av fel går till så att en särskild granskningspanel (fig. 1) visas i övre delen av textfönstret. Granskningspanelen innehåller information om markerat ord, kommentarer, och åtgärdsförslag till felet, samt knappar för att gå till nästa respektive föregående fel i texten. Användaren kan också gå till vilket ställe i texten som helst genom att klicka i texten med musen eller använda någon av manövertangenterna på tangentbordet.

Fig 1: Granskning

Så länge granskningsfunktionen är aktiv, fortsätter granskningen kontinuerligt medan användaren skriver och gör ändringar i texten.

Skrivregler

Många av granskningsreglerna i programmet har källreferenser. En av källorna är Svenska språknämndens skrivregler. Skrivreglerna kommer att finnas tillgängliga i programmet i hypertextform på HTML-format. De regler vars kommentarer refererar till skrivreglerna har också en hyperlänk som aktiverar rätt avsnitt av källtexten i en panel i nedre delen av texteditorfönstret. Syftet med att länka till källtexten är främst att användaren ska ha den mer uttömmande informationen lätt tillgänglig, men också att visa på att texten finns tillgänglig för användaren på ett mer aktivt sätt som referens- och uppslagsverk. På liknade sätt kan vilken sida som helst på webben användas som referenstext i programmet.

Lingvistisk sökning

Eftersom programmet analyserar och märker upp varje ord i texten med avseende på bl.a ordklass och böjningsform, har vi utvecklat en sökfunktion med vilken det går att söka på denna extra information (se fig 2). Till exempel kan man söka på och få markerat alla verb i texten, vilket kan vara bra när man vill försäkra sig om att böjningen av verb är konsekvent. Det går också att söka på felektigheter, till exempel alla dubbla supinumformer (t.ex. kunnat kommit).

Fig 2: Lingvistisk sökning

Metoder för analys av språket

Granska använder sig av en uppsättning regler som beskriver vanliga skrivfel. Felaktigheter i texten hittar Granska genom att undersöka om någon regel matchar någon ordsekvens i texten. Ett exempel på en regel är att det inte får förekomma adjektiv i singular följt av substantiv i plural, t.ex. rund bollar. För att matchning ska kunna göras måste varje ord i texten förses med ordklassinformation, en så kallad tagg. Först när texten har taggats kan Granska leta efter fel genom att matcha regler mot taggade ordsekvenser.

Det vore en enkel uppgift att tagga text om det inte vore så att de flesta ord i en text kan tolkas på olika sätt; ett exempel är ordet för som kan vara både preposition, substantiv och verb. I nuvarande version av Granska löses problemet med flertydighet genom att alla ord i texten taggas med alla kända taggar för respektive ord. För varje regel måste antingen alla tolkningar av en ordsekvens matcha eller också räcker det med att bara en tolkning matchar. I det första fallet missar Granska många fel och i det andra ger Granska för många falska alarm. Genom att istället försöka hitta de mest sannolika tolkningarna av tvetydiga ordsekvenser hoppas vi att Granska ska hitta fler fel och ge färre falska alarm.

Om man analyserar en redan taggad träningstext och räknar hur många gånger varje ord taggats med olika taggar kan man göra en naiv gissning av taggningen för varje ord, nämligen den vanligaste taggen för just det ordet. Men nya Granska gör något mycket mer komplicerat genom att dessutom föra statistik på alla sekvenser av två och tre taggar i träningstexten. Med en s.k. Markovmodell kan sedan de sannolikaste taggningarna beräknas. Med naiv taggning blir under 90 procent av taggningarna rätt, men med en andra ordningens Markovmodell blir mer än 95 procent rätt.

Ett annat problem som försvårar taggning är att svenska språket innehåller så många ord och nya ord konstrueras kontinuerligt genom sammansättningar. Bara en del av alla svenska ord finns i den träningstext vi har. Följden blir att när taggaren ska tagga en text kommer den att stöta på okända ord som måste taggas. Genom att kombinera informationen om vilka taggsekvenser som är vanliga med en morfologisk analys av ordet kan rätt tagg gissas med ganska stor precision. Den morfologiska analysen bygger också på statistik. Nya ord taggas med sådana taggar som är sannolika för andra ord om slutar på samma bokstäver. Om ordet puddingarna är okänt för taggaren gissar den sannolikt att det är ett substantiv i plural eftersom det är den statistiskt sett vanligaste taggen för ord som slutar på -arna.

Mer information

Mer information om Granska finns på vår webbsida http://www.nada.kth.se/theory/projects/granska/

^ Upp till Granskas startsida.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 maj 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>