Inkongruens och felaktigt särskrivna sammansättningar
- en beskrivning av två typer av fel och möjligheten att granska dem automatiskt

 

Rickard Domeij, Ola Knutsson och Lena Öhrman
Nada, KTH
ABSTRACT

Inkongruens och felaktigt särskrivna sammansättningar är två feltyper som på senare år blivit allt mer frekvent förekommande i såväl icke-professionella som professionella texter skrivna av skribenter med svenska som modersmål. I föredraget belyser vi feltyperna utifrån empirisk grund och visar på intressanta regelbundenheter i realisationen av fel. Det är till exempel ovanligt vid en inkongruent nominalfras att ett attribut avviker från huvudordet i mer än ett särdrag. Därmed påträffas ofta fel av typen "ett stort villa" (avviker endast i genus), medan förekomster som "ett stort villorna" (avviker både i genus, numerus och bestämdhet) är sällsynta i vårt material. Vi diskuterar orsakerna bakom de observerade regelbundenheterna och till felens uppkomst.

Vi visar också hur man med datorns hjälp kan detektera en hel del fel av de två typerna utifrån kunskapen om deras realisationer. Från svensk synvinkel är just dessa fel särskilt intressanta att grammatikkontrollera eftersom de inte förekommer på samma sätt i engelskan och därmed inte finns med i den uppsättning regler som härstammar från engelsk grammatikkontroll.

Vår arbetsplats, IPLab (Interaktions- och presentationslaboratoriet) på Nada, KTH, har under snart två decennier bland annat utgjort ett centrum för forskare från olika discipliner som intresserar sig för forskning kring utvecklingen och användningen av datorverktyg för skrivande. Ett intressant exempel på sådana datorverktyg är just grammatikkontroll, med hjälp av vilken en skribent mer effektivt kan korrekturläsa sina texter. Det finns emellertid en hel del tekniska, språkvetenskapliga och användarrelaterade problem förenade med utvecklingen av en sådan tillämpning. I föredraget belyser vi några av de problem som uppstår i detektionen av fel och i interaktionen mellan människa och dator vid användningen av grammatikkontroll.