bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / Forskarutbildning / Utbildning på forskarnivå

LÄS VÅRA NYA UTBILDNINGSSIDOR ISTÄLLET

http://www.kth.se/csc/utbildning

TEXTEN PÅ DENNA SIDA ÄR GAMMAL

Utbildning på forskarnivå på CSC

CSC ansvarar för utbildning på forskarnivå i ämnena datalogi och numerisk analys vid både KTH och SU samt i ämnena människa-datorinteraktion, medieteknik och grafisk produktion och tal och musikkommunikation vid KTH. Varje ämne på forskarnivå beskrivs av en allmän studieplan där bl.a. behörighetskrav samt utbildningens innehåll och uppläggning beskrivs.

Varje doktorand är knuten till någon av CSCs forskargrupper där han/hon också har sin huvudhandledare.

Professor Jens Lagergren är ansvarig för utbildningen på forskarnivå på CSC. Den främsta uppgiften är att ansvara för kvalitet i utbildningen, vara kontaktperson gentemot KTH centralt samt att se över och följa efterlevnaden av gällande regler och rutiner.

Det finns två studierektorer för utbildningen på forskarnivå. Michael Hanke är studierektor för utbildning på forskarnivå i numerisk analys och datalogi. David House är studierektor för utbildning på forskarnivå i tal- och musikkommunikation, medieteknik och människa-datorinteraktion.

De flesta adminstrativa göromålen i samband med utbildning på forskarnivåen handhas av Birgit Ekberg-Eriksson.
Doktoranderna är representerade i institutionsstyrelsen med en ordinarie ledamot och en suppleant. De väljs på ett år i taget.

Vi har även en Fofu-grupp som diskuterar utbildning på forskarnivå på skolan.

Mer information

Copyright © Sidansvarig: Jens Lagergren <jensl@csc.kth.se>
Uppdaterad 2009-11-18