bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2418 / sprakt12

Språkteknologi, sprakt12


Kursomgången är avslutad. Här kan du läsa kursanalysen.


Senaste tentamen med lösningsförslag.


Kursinformation


Kursregistrering

Registrera dig på kursen här. Logga in med ditt KTH-id, markera "sprakt12", och klicka "Jag går kursen".

Lärare

Föreläsare på kursen är Johan Boye (kursledare), Viggo Kann, Ola Knutsson, Magnus Rosell, Joakim Gustafsson, Martin Hassel , Hercules Dalianis, Sumithra Velupillai, Peter Svanberg och Mats Wirén.

Labbassistenter är Jana Götze och Catharine Oertel.

Kurslitteratur

Speech and Language Processing, 2nd edition, av Jurafsky & Martin (Prentice Hall).


Examination

Kursen innehåller följande moment:
  • Tentamen TEN2 (3 poäng)
  • Inlämningsuppgift INLA (1,5 poäng).
  • Labkursen LAB2 (1,5 poäng)

Slutbetyget är medelvärdet av betygen på inlämningsuppgiften och den skriftliga tentan, avrundat utifrån resultatet på den muntliga delen på INLA. Ett VG på den muntliga delen på INLA gör att medelvärdet avrundas uppåt.

Tentamen

Tentamen går tisdagen 11 december kl 9-13 i salarna V01, V11 och V12. Den är indelad i två delar:

  • Del 1 (20 tentapoäng): Denna del har en mer teoretisk inriktning, och måste klaras för att bli godkänd på kursen. Minst 12 poäng krävs på denna del. Inga hjälpmedel är tillåtna.
  • Del 2 (30 tentapoäng inklusive bonuspoäng): Denna del har en mer problemorienterad inriktning, och här är det tillåtet att använda kursboken.

Betygsgränser enligt följande: F: 0-23, Fx: 24, E: 25-29 poäng, D: 30-34 poäng, C: 35-39 poäng, B: 40-44 poäng, A: 45 poäng och uppåt.

Tidigare tentor:

Inlämningsuppgift

Kursmomentet INLA (värt 1,5 poäng) examineras genom en muntlig och skriftlig presentation av en inlämningsuppgift. Uppgiften görs ensam eller i en tvåmannagrupp. Den skriftliga delen betygssätts med betygsskalan A-F. Den muntliga delen betygssätts enligt U, G eller VG. Det muntliga betyget har betydelse eftersom det betyget avgör om slutbetyget (dvs medelvärdet av betygen på TEN2 och skriftliga delen av INLA) avrundas neråt eller uppåt.

Inlämningsuppgiften redovisas muntligt veckan före den ordinarie tentan vid speciella redovisningstillfällen. Den skriftliga rapporten ska lämnas in senast torsdagen den 10 januari 2013 kl. 23.59.

Viktiga datum och exempel på ämnen. Du kan också komma överens med kursledaren om ett eget ämne.

Du får inte gå upp på den skriftliga tentan förrän du har redovisat inlämningsuppgiften muntligt!

Laborationer

Kursmomentet LAB2 består av sex laborationer som görs i grupper om högst två personer. För labbkursen finns endast betyget U eller G. Varje laboration som är godkänd på dagen labben genomförs enligt schemat ger en bonuspoäng till tentan (se mer under rubriken "Bonuspoäng" nedan).

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/sprakt12. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Laborationerna kommer att ske i terminalsalen Spelhallen.

Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Om du inte fullgör alla sex labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången.


Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra studenterna att ligga i fas med undervisningen. Maximalt 7 bonuspoäng kan erhållas.

För varje labb som redovisas på rätt redovisningstillfälle, erhålls en bonuspoäng. Med rätt redovisningstillfälle avses den dag och tid som den aktuella laborationen är schemalagd. Helst skall labben redovisas i terminalsalen vid labbtillfället, men om man inte hinner klart på labbtillfället kan man maila in sin korrekta laborationslösning senast 23.59 labbdagen för att få bonuspoäng. Summan av dessa poäng adderas till den uppnådda poängsumman på del 2 på tentan. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det år som labbresultatet rapporteras.

Ytterligare 1 bonuspoäng på tentans andra del erhålls om man anmäler sig till som försöksperson till ett experiment som kommer att utföras under vecka 45-48. Man kommer då att få använda ett experimentellt språkteknologiskt system, och sedan fylla i ett frågeformulär. Experimentet kommer att ta ca 60-90 minuter allt som allt.


Copyright © Sidansvarig: Johan Boye <jboye@nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-12-08