bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2440 / avalg07 / Kursanalys

Avancerade algoritmer

Kursanalys för avalg07

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 2007-2008
Poängantal: 6hp
Examination: 2 projekt, 4 hemuppgifter
Föreläsningar: 30 timmar
Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson
Kursassistent Andreas Lundblad
Kurslitteratur: Utdelade artiklar. Se webbsidan.
Prestations- och examinationsgrad: 93% (54 av 58)

Mål

Kursens mål är att

 • öka förståelsen för effektiva beräkningar genom att förmedla metoder för att konstruera effektiva algoritmer för centrala beräkningsproblem
för att eleverna ska
 • kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar datorresurser samt
 • utvärdera huruvida givna datorprogram är effektiva.

Förändringar inför denna kursomgång

Examinationen bestod i år av fyra hemuppgifter utöver de två projekten. Projekten lämnades in med hjälp av Kattis. Förra årets kompendium användes endast som bredvidläsning i år. Projekten innehöll huvudsakligen implementations- och experimentuppgifter. Teoriuppgifterna finns huvudsakligen på de fyra hemuppgifterna.

Kursinnehållet var i stort sett detsamma som förra året. Den andra projektuppgiften var dock utbytt och handlade i år om TSP i stället för förra årets polynommultiplikation. Som vanligt använde vi Kattis för projektinlämningarna.

Torbjörn Granlund höll en föreläsning om GMP.

Den nya betygssättningen

Slutbetyget beräknades genom att addera sifferresultaten från 6 delmoment: 4 hemuppgifter som examinerats skriftligt samt 2 projekt som examinerats skriftligt och muntligt. Betyget kunde sedan avläsas från följande skala:

KTH: F  0 - 139
   E 140 - 159
   D 160 - 179
   C 180 - 199
   B 200 - 235 (OBS gränsen ändrad från 249)
   A 236 - 300

SU:  U  0 - 149
   G 150 - 224
   VG 225 - 300

Jämfört med det gamla betygssystemet har jag inte sett någon förändring i hur betygsättningen påverkar studierna och kursen. Betyget och poängräkningen har fortfarande funktionen att sporra och entusiasmera flertalet av studenterna. Det påverkar också i hög grad vad studenterna gör på kursen. Och det säger fortfarande mycket litet om vad en enskild student har lärt sig. Detta torde vara oundvikligt då det inte går att att mäta slika ting på en linjär skala.

Sammanfattning

Antalet elever som påbörjade kursen (58) var betydligt högre än förra året (43). Examinationsgraden låg även i år på en hög nivå (93%) att jämföra med 86% förra året och 65% året dessförinnan. 46 personer kom från D, 11 från F och 1 från Erasmus. I det för året nya betygssystemet fick 16 betyg A, 23 betyg B, 8 betyg C, 5 betyg D och 2 betyg E.

Kursinnehåll

Aritmetik med stora heltal, kodoptimering, primtalstestning och faktorisering, snabba fouriertransformen, RSA, radixsortering på nloglogn tid, Alan Turings liv och vetenskapliga insatser, kvantberäkningar.

Undervisningen

Deltagandet på föreläsningarna var tämligen högt.

Hemtalen

Hemtalen lämnades in individuellt och rättades skriftligt. Projekten gjordes i grupp och redovisades både skriftligt och muntligt.

Kursens nivå

Resultatet var i stort sett detsamma som förra året vilket är väntat eftersom kurseninnehållet var i stort sett det samma. Kraven för godkänt är ganska låga men kräver att man har goda kunskaper från ADK. Nivån för högsta betyg ligger fortfarande betydligt högre.

Anpassning till andra kurser

Anpassningen till andra kurser fungerade någorlunda väl. Schemat var dock ganska komprimerat och det blev vissa schemakrockar.

Planerade förändringar

Inge större förändringar planeras inför nästa år. Det nya formatet med flera examinationsmoment (infört förra året) verkar fortsatt fungera bättre än det gamla.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2008-05-13