bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DM1578

Programintegrerande kurs i medieteknik

Aktuell kursomgång: integmed12

Tidigare kursomgång(ar): http://dm1578.blogspot.se/ (dokumenterade via blog)

Föregående kursomgång: integmed08

Tidigare: integmed07

Kursen ges läsåret 2012/2013 initialt med med Björn Hedin som kursansvarig.

Upplägg

Bakgrund

Kursen "Programintegrerande/programsammanfattande kurs" är tänkt att, som kursnamnen antyder, fungera som en kurs för att skapa ett sammanhang i utbildningen. I studiehandboken står att läsa att kursens mål är att ge

  • insikt i utbildningsprogrammets uppbyggnad och kopplingarna mellan ämnena
  • möjlighet till reflektion och dokumentation av lärprocessen

för att studenterna ska

  • ges möjlighet att reflektera kring det egna lärandet, lärprocessen, lärandets förutsättningar, olika lärstilar samt kunskapens villkor
  • kunna dokumentera den egna lärprocessen på ett strukturerat och användbart sätt och därmed skapa rutiner för ett livslångt lärande.

Kursupplägg

Samtliga studenter på civilingenjörsprogrammet är indelade i ca 40 grupper med målet att få ca två studenter från varje årskurs i varje grupp. Det ger en gruppstorlek på ca 6-8 studenter. Vid varje nytt läsår försvinner de två äldsta och två nya kommer in. Alltså bibehålls en kontinuitet i gruppen.

Varje grupp tilldelas en handledare som är doktorand, lärare eller professor på medieteknik. Vi har ca 10 sådana anställda, vilket ger ca 4 grupper per lärare.

Gruppen har ett seminarium med sin handledare efter varje period för att diskutera kurserna och lärandet. Inför mötet måste du skriva ett ca två sidor långt dokument där du reflekterar över vad du egentligen lärt dig (även färdigheter såsom gruppdynamik, muntlig och skriftlig presentation och liknande) och dessutom gör en självvärdering (se beskrivning nedan samt exempeldokumentet). Fokus ska vara på dig och ditt lärande, inte av kurserna som sådana. På vilket sätt har du studerat, vad har du fått ut av kurserna, hur kan du kan ha nytta av kurserna, hur skulle du vilja att kurserna var upplagda etc. Det är också du som ska skapa en mening i din utbildning; kurserna finns förvisso där av en anledning, men statens/utbildningsdepartementets/programledningens mål med programmet behöver inte nödvändigtvis vara samma mål som du själv har.

Varje seminarietillfälle har också ett extra tema där olika programrelevanta aspekter som inte tas upp i andra kurser kan diskuteras.

Alla måste läsa och reflektera över övriga gruppdeltagares texter innan mötet. Förhoppningen med detta är att du ska se andra infallsvinklar på studier och utbildningen.Nytt för i år är att kommentering även sker via google docs.

Under mötet diskuterar gruppen, med stöd av läraren, reflektionerna och kurserna. Målet är att mötet ska vara så konstruktivt som möjligt och att erfarenheter och tips utbytes. Uppriktighet är givetvis också viktigt; anser man sig ha en urusel studiemoral, att man inte förstod vitsen med kursen och att man sig bara gjort kursen för att få CSN-pengar är det bara bra att det framgår.

Utöver själva kursmålen ger det nuvarande upplägget ett antal bra bieffekter

  • alla studenter får en lärare som känner dem bättre, som man också kan komma och prata med om man har frågor och funderingar rörande något.
  • möjligheten till årskursöverskridande kontakter ges, och äldre studenter kan hjälpa yngre att förstå kursernas betydelse inför senare årskurser (och tvärt om).
  • yngre studenter förbereds på de kurser de kommer läsa i årskurs 2 och 3; vad de handlar om och varför de finns i programmet.
  • alla lärare blir mer insatta i alla kurser i programmet.
Copyright © Sidansvarig: Björn Hedin <bjornh@kth.se>
Uppdaterad 2012-08-27