bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DM1578 / integmed08 / Examination / 08/09: Seminarium 4
DM1578: Seminarium 4

Examination för seminarium 4, läsåret 08/09

Obs! Deadline för inlämning är tisdag 5/5 kl 12.00

Detta seminarium har, förutom den sedvanliga kursreflektionen, temat "anställningsbarhet" samt att ni ska ha gjort ett studiebesök. Studiebesöket avrapporteras i en för gruppen gemensam rapport. Anställningsbarhetstemat behandlas däremot endast under själva seminariet, men kräver att ni läst ett par dokument samt helst tagit upp frågan under eras studiebesök.

Instruktioner

Du ska göra kombinerad kursreflektion och självreflektion över dina egna studier under perioden som gått, ca 2-3 A4-sidor + 1 försättssida. Utgå från denna wordmall, men känn dig fri att ändra rubriker om du vill. Det som måste ingå är dock reflektioner över de kurser du läst.

Innan du börjar skriva ska du läsa igenom programmålen och kursmålen för de kurser du läst. Områden som kan tas upp är t.ex.

 • Vad har du lärt dig under kursen/kurserna?
 • Varför tror du någon ansett denna kurs bör ingå i din utbildning?
 • Hur relaterar det du lärt dig till kursmålen och programmålen?
 • Hur relaterar det du lärt dig till dina egna mål med utbildningen?
 • Hur kan du använda det du lärt dig?
 • Är du nöjd med vad du lärt dig? Om inte, vad kan du göra åt det och vad kan KTH göra annorlunda?

Nedanstående punkter relaterar just till lärande/studieteknik och har inkluderats i de tre tidigare seminarierna. Du får gärna behandla dem, men om du känner att du redan sagt allt du vill säga om detta i de tidigare seminarierna behöver de inte tas upp i rapporten.

 • Vilken typ av kunskap har du erhållit (djup/ytlig etc)?
 • Hur har du gått tillväga för att lära dig innehåll? När (innan tentan, utspritt, på kvällar eller dagar etc), var (på KTH, hemma, bibliotek, på bussen), hur (hur läser du litteraturen, hur behandlar du kursens mål, lär du för tentan eller livet), med vem/vilka (själv, i grupp) etc kan diskuteras.
 • Är du nöjd med det?
 • Om inte, vad kan du göra för att förändra det till nästa period?
 • Uppföljning på den kursreflektion/självreflektion du gjorde förra perioden
 • Har dina studievanor ändrats sedan förra "utfästelsen".
Känn dig också fri att ta upp annat!

Tillägg för seminarium fyra

Temat för prointseminarium nummer 4, 2009-05-07: Anställningsbarhet

I arbetet med att anpassa europeiska utbildningar enligt Bolognamodellen har begreppet "anställningsbarhet" (employability på engelska) införts, och är uttryckligen ett av målen med hela Bolognaprocessen. Exakt vad anställningsbarhet innebär är något vagt, men EU använder arbetsdefinitionen "the ability to gain initial employment, to maintain employment, and to be able to move around within the labour market".

Vi vill därför nu diskutera hur vi ska utforma och anpassa utbildningen utifrån detta. Notera att detta är en "äkta" frågeställning, alltså något där vi inte har färdiga svar utan där vad vi kommer fram till under seminarierna kommer påverka utbildningen framöver.

För er som inte redan gjort era studiebesök vore det utmärkt om ni kunde fråga alumnerna och gärna deras chefer vad som de främst tittar på om de funderar på att anställa någon med medieteknikbakgrund (nyutexaminerad respektive en med arbetslivserfarenhet). Använd "jakten som anställningsbarhet" som underlag, det är inte alltid lätt att helt spontant komma på kritererier. Fråga också om det är något de skulle vilja att det varit mer av i deras utbildning.

På seminariet ska ni brainstorma fram förslag om hur vi kan påverka utbildningen för att öka anställningsbarheten. Exempel på saker som kan diskuteras är

 • Vad kan/bör studenterna/kåren/sektionen själva göra och vad bör göras inom ramen för kurser?
 • Kan KTH bidraga på annat sätt?
 • Hur kan kontakter med alumner utnyttjas och förbättras?
 • Hur kan vi samla in förslag på förändringar i utbildningen från alumner/branschen?
 • Mentorer? Från Industrin och/eller KTH? Vad skulle man vilja mentorer gjorde?
 • Studiebesök? Fler/färre? Gruppstorlek? Självorganiserade? Hur avrapporteras och sprids erfarenheterna från studiebesök?
 • Gästföreläsningar? Fler/färre? Om vad? Risk att röda tråden försvinner i kursen? Överlappning?
 • Bredd eller spets?
 • Praktik?
 • Göra uppgifter/uppsatser åt företag?
 • Branschkunskap?
 • Branschdagen? Kan man hitta på meningsfulla uppgifter rörande branschdagen t.ex. i prointkursen?
 • Arbetsmarknadsdagarna? Kan man hitta på meningsfulla uppgifter rörande Armadan t.ex. i prointkursen?
 • ... och så vidare

Dessutom

Ni som har läst klart en inriktning (det behöver inte vara under detta läsår) ska skriva en kort reflektion över denna/dessa. Vad var bra, vad var dåligt, hur hängde helheten ihop etc.

Och slutligen inklippt från tidigare mail gällande studiebesöken

Examinationen är förutom obligatorisk närvaro på studiebesöket att gruppen som kollektiv ska skriva en rapport från studiebesöket där ni beskriver företaget i sig, alumnens roll på företaget, vad han/hon arbetar med, på vilket sätt utbildningen på KTH varit relevant/irrelevant etc. Dokumentet ska vara 2-5 sidor långt och lämnas in före seminarietillfället (om ni får problem med detta kontakta er grupphandledare). Om det är flera grupper som besöker samma företag/alumn ska varje grupp skriva ett eget dokument. Dokumenten kommer göras tillgängligt för övriga i prointkursen.

Slutligen ska ni också fråga alumnen om det är något som alumnen skulle vilja haft med eller haft mer av i utbildningen, vilket ska redovisas i rapporten. Detta kommer vi ta hänsyn till i vår regelbundna översyn av programmet så det är en reell möjlighet för näringslivet att påverka utbildningen.

Lämna in denna rapport i gruppens delade dokument.


Inlämning och seminarium

Självreflektionerna ska på sedvanligt sätt distribueras till övriga personer i din grupp, samt till din handledare för att sedan diskuteras vid ett seminarietillfälle. Du ska lämna in samma dokument på två ställen; dels i gruppens dokument i en mapp som döps enligt formatet "2009, Period 4" om ni ska diskutera kurser som ges i period 4 år 2009, dels under "inlämningsuppgifter" i aktiviteten med samma namn. Denna dubbla inlämning är nödvändig för att man både ska kunna dela dokumenten i gruppen, och kunna godkänna inlämningarna formellt. Deadline för inlämning är tisdag 5/5 kl 12.00. Du ska ha läst alla andras gruppmedlemmars reflektioner före tillfället.

Dokumentet samt närvaro och aktivt deltagande på seminarierna utgör examinationen för detta delmoment.

Om din handledare bedömer att vissa kommentarer är extra intressanta för programmet som helhet kan de efter anonymisering vidarebefordras till programansvarig och studierektor. Gruppen bör/ska också komma fram till ca tre synpunkter som de anser extra värda att föra fram till programledningen. Till detta tillfälle ska ni också brainstormat fram ideer aktiviteter för att förbättra anställningsbarheten.

Se följande instruktionsvideo för hur du lämnar in uppgifterna ifall du har svårt att navigera i PingPong:

 

Dokumentets giltighet

Detta dokument är giltigt inför det tredje seminarietillfället som äger rum 7/5 2009. Därefter kommer sedvanlig utvärdering ske varefter förändringar kan komma att göras. Har du egna synpunkter och idéer är du välkommen att kontakta kursansvarige.

Copyright © Sidansvarig: Björn Hedin <bjornh@kth.se>
Uppdaterad 2009-04-29