bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DM1578 / integmed09 / Examination 09/10 / 09/10: Seminarium 2 (jan 10)

Examination för seminarium 2, läsåret 09/10

Lämna in dokumenten senast onsdag morgon kl 9, samma vecka som du har seminarium.

Kortversion: Gör en sedvanlig kursreflektion. Skriv i dokumentet om det är ok att dina (anonymiserade) kursreflektioner läses av programledning, studienämnd och läraren för de kurser ni behandlar. Ni ska också läsa sex sidor från två artiklar och i er reflektion behandla omgångens tema, "Kulturer och ethos för teknologer, KTH-teknologer och medieteknikteknologer" (se nedan).

Mer detaljerade instruktioner

Gör en sedvanlig kombinerad kursreflektion och självreflektion över dina egna studier under perioden som gått, ca 2-3 A4-sidor + 1 försättssida. Utgå från denna wordmall, men följ inte mallen slaviskt, utan skriv gärna mer personligt och ta bort rubriker som inte är relevanta för er. Ni får också gärna sätta in andra rubriker. Ni kan se exempel från förra årets kurs i Bilda, under aktivitetens dokument -> reflektionsdokument.

Innan du börjar skriva ska du läsa igenom programmålen och kursmålen för de kurser du läst. Observera dock åter att syftet inte är att göra en extra kursutvärdering, utan att det är ditt lärande, dina studier och dina egna mål med utbildningen som är centralt. Områden som kan tas upp är t.ex.

 • Vad har du lärt dig under kursen/kurserna?
 • Varför tror du någon ansett denna kurs bör ingå i din utbildning?
 • Hur relaterar det du lärt dig till kursmålen och programmålen?
 • Hur relaterar det du lärt dig till dina egna mål med utbildningen?
 • Hur kan du använda det du lärt dig?
 • Är du nöjd med vad du lärt dig? Om inte, vad kan du göra åt det och vad kan KTH göra annorlunda?
 • Vilken typ av kunskap har du erhållit (djup/ytlig etc)?
 • Hur har du gått tillväga för att lära dig innehåll? När (innan tentan, utspritt, på kvällar eller dagar etc), var (på KTH, hemma, bibliotek, på bussen), hur (hur läser du litteraturen, hur behandlar du kursens mål, lär du för tentan eller livet), med vem/vilka (själv, i grupp) etc kan diskuteras.
 • Är du nöjd med det?
 • Om inte, vad kan du göra för att förändra det till nästa period?

Något ni denna gång ska ta upp är, som nämns ovan att ni ska

 • lyfta fram något i kursen som ni tycker andra kurser borde inspireras av
 • lyfta fram något som ni skulle vilja ändra (gärna också hur detta skulle ändras).

Om ni inte lyckas hitta något som ni vill lyfta fram eller ändra skriver ni det.

Slutligen, om ni tycker det är ok att det ni skrivit kan visas för respektive lärare (i anonymiserad form), och/eller programledning/studienämnd och då eventuellt tas upp på programrådet så skriv en rad om det.

Självreflektionerna ska sedan distribueras till övriga personer i din grupp, samt till din handledare för att sedan diskuteras vid ett seminarietillfälle. Du ska lämna in samma dokument på två ställen; dels i gruppens dokument i en mapp som döps enligt formatet "2009, Period 2" om ni ska diskutera kurser som ges i period 2 år 2009, dels under "inlämningsuppgifter" i aktiviteten med samma namn. Denna dubbla inlämning är nödvändig för att man både ska kunna dela dokumenten i gruppen, och kunna godkänna inlämningarna formellt.

Detta brukar upplevas som knepigt, så jag har gjort en instruktionsvideo som visar exakt hur du gör.

Du ska ha läst alla andras gruppmedlemmars reflektioner före tillfället.

Dokumentet samt närvaro och aktivt deltagande på seminarierna utgör examinationen.

Tema denna gång

Jag väljer att skjuta upp meritportföljstemat till kommande omgång, då KTH centralt också börjat fundera i de tankarna och det kan vara värt att synkronisera aktiviteter med dem.

Temat för denna gång är alltså istället "Kulturer och ethos för teknologer, KTH-teknologer och medieteknikteknologer".

(Om du tycker detta låter obegripligt och/eller flummigt är temat nog extra lämpligt för dig:-)

Som bekant kommer kårobligatoriet avskaffas från och med 1 juli 2010. Kårobligatoriet har sina rötter sedan 1600-talet (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kårobligatorium) och obligatoriets avskaffande kan få olika konsekvenser. Om inte annat innebär det att ni studenter måste ta ställning till vad som är viktigt att bevara, och vad som kanske borde ändras, samt hur bevarandet och ändrandet ska gå till.

Studentkulturen och inställningen till studierna vid KTH och KTH/Medieteknik har tämligen stora skillnader jämfört med andra utbildningar och utbildningsprogram. De i mitt tycke kanske största skillnaderna är den starka grupptillhörighet som finns och som grundläggs redan under mottagningen, samt de starka studenttraditioner som finns. Detta för mycket gott med sig, men är inte enbart av godo, bland annat för att personer som inte gillar eller tror sig gilla detta kan söka sig bort från utbildningen.

Läs och begrunda artikeln "Programethos och dess betydelse för studenters lärande och personliga utveckling inom tekniska utbildningar" (fyra sidor) av Stiwne/Roxö. Den ger ett intressant perspektiv. Läs även kapitel i den bifogade essän "Vägar till förändring av teknisk utbildning – att tina upp pedagogiken" där åtminstone de första tre kapitlen (knappt två sidor) bör vara intressanta för er. När ni läst texten så reflektera över innehållet i relation till er egen situation och skriv ner era tankar i reflektionsdokumentet. Sikta på ca en sida text.

Tips på sådant man kan reflektera kring är

 • Vad inom teknolog- och/eller medieteknikteknologkulturen är extra viktigt att bevara enligt dig?
 • Vad är oviktigt att bevara eller borde rent av försvinna?
 • För dig som läst på andra utbildningar, vilka bra idéer vore värda att försöka få in i medieteknikteknologkulturen?
 • Vad särskiljer ethos eller 'de rådande normerna' (se Stiwne/Roxö) på medieteknikprogrammet från andra KTHprogram?
 • Är arbetsmarknadens, gymasisternas och 'samhällets' bild av civilingenjörer/teknologer samma som din bild av medieteknikcivilingenjörer/medieteknikteknologer? Om inte, tror du det är ett problem?
 • Hur ser dina icke-teknologvänner på teknologer, och hur ser du på icke-teknologer? Är det ett problem?
 • Tror du att du i framtiden kommer ha lätt eller svårt att samarbeta med personer från andra studiemiljöer med andra ethos (t.ex. 'antikens kultur och samhällsliv' eller ekonomer). Tror du att du skiljer dig från övriga medieteknologer eller övriga KTH-teknologier i detta?

vidare

 • Vad av de kåren/sektionerna idag gör bör studenterna som kollektiv själva ta ansvar för och vad (om något) bör istället myndigheten KTH ta ansvar för?
 • Är du villig att själv betala till kår/sektion/motsvarande för att de ska kunna bedriva verksamhet?
 • Är strukturen med kåren och sektioner bra, eller borde den ändras eller avskaffas?

Du ska även besvara en enkät från sektionen rörande kårobligatoriets avskaffande, den kommer snart finnas i Bilda. Jag meddelar via mail när så är fallet.

Skriv även eventuella tankar kring sektionen och kårobligatoriets avskaffande i ditt reflektionsdokument

Copyright © Sidansvarig: Björn Hedin <bjornh@kth.se>
Uppdaterad 2010-01-18