bild
Department of
Numerical Analysis
and Computer Science

Philosophy and Ideas

On Science and philosophy

The philosophy of science is about as useful to scientists as ornithology is to birds.
-- Richard Feynman

XKCD on Correlation

More XKCD

Would you accept advice from a believer in Santa?

From a letter in Nature
This view [that religion has some privileged position in ethical debates] is reflected in many public discussions of moral issues, where the obligatory priest or rabbi is wheeled out to comment on some topic, in spite of their utter lack of any qualification other than a belief in a paranormal entity that created the Universe and all it contains. Would you be prepared to accept fundamental advice from someone who insisted that Father Christmas was real?
-- David J Hoskens

Darwbert

Dilbert.com

Democracy and religion

The most sane opinions I have found on the matter of the relation between democracy and religion are due to Mustafa Akyol and Zeyno Baran, who work on a Muslim manifesto in National Review Online (found through Neo):
We support and cherish democracy — not because we reject the sovereignty of the Almighty over people, but because we believe that this sovereignty is manifested in the general will of people in a democratic and pluralistic society. We do not accept theocratic rule-not because we do not wish to obey Allah, but because theocratic rule inevitably becomes rule by fallible (and sometimes corrupt and misguided) humans in the name of the infallible God.

Snabb Svensk historia

Sverige enligt Integrationsverket Sverige enligt Timbro
I början av 1900-talet fanns det fortfarande mycket fattigdom i Sverige. Industriarbetet var tungt och dåligt betalt, och arbetarna bildade fackföreningar för att kämpa för bättre villkor. Detta var början på den så kallade arbetarrörelsen. Det bildades också politiska partier. 1909 kom en lag om att alla män, inte bara de rika, fick rösta. Lite senare, 1921, fick också kvinnor rätt att rösta.

Sverige deltog inte i vare sig första eller andra världskriget. Därför har landets ekonomi inte behövt skadas varaktigt av några krig, och den tidigare fattigdomen har gradvis försvunnit.

Det socialdemokratiska partiet har varit ledande i Sverige sedan 1930-talet. Det var framför allt arbetare som röstade på socialdemokraterna, som ville hjälpa dem som hade det sämst. Man talade om att skapa ett folkhem, ett samhälle som skulle vara ett hem för folket, utan stora sociala och ekonomiska skillnader mellan människor.

Därför infördes regler om ersättning till sjuka och arbetslösa. Senare kom också regler om betald semester, barnbidrag, pension för alla med mera. Allt detta brukar kallas för välfärd, och betalas av alla invånare i Sverige.

Ingela Björck & Bulle Davidsson m fl, Sverige — en pocketguide. Norrköping: Integrationsverket, 2003.

I slutet av 1800-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Det ordnades insamlingar i London till de svältande barnen i Sverige. Men så genomfördes ett antal liberala reformer, såsom näringsfrihet och frihandel. Ett antal stora och framgångsrika företag bildades och mellan 1870 och 1970 hade Sverige näst högst ekonomisk tillväxt i hela världen, efter Japan. Svenskarna fick dramatiskt förbättrade levnadsvillkor. Den offentliga sektorn byggdes långsamt upp under första hälften av seklet. Initialt handlade det främst om att ge människor grundtrygghet. Till detta krävdes inte något stort skatteuttag. Men runt 1970 radikaliserades Sverige. Skatterna höjdes dramatiskt, den offentliga sektorn svällde och arbetsmarknaden reglerades. Detta ledde till att Sverige fick en sämre ekonomisk utveckling än jämförbara länder. Sverige är inte längre rikare än andra avancerade länder och över en miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden.

Den offentliga välfärden har numera många problem med bristande kvalitet och tillgänglighet. Välfärdspolitiken har på senare tid dessutom alltmer kommit att handla om att få människor att bete sig på ett visst sätt, snarare än att skapa trygghet.

Trots att socialdemokraterna inte haft egen majoritet i riksdagen mer än vid ett enda tillfälle under 1900-talet var partiet seklets dominerande politiska kraft.

Published by: Lars Arvestad <arve@csc.kth.se>
Updated 2011-02-09