Nada

In English

Joels examensarbetare

Jag handleder examensarbeten med beröring till beslutsstödsgruppen vid TCS / NADA. Examensarbeten utförs oftast i samarbete med en extern forskningsinstitution eller hos industri. Goda kontakter finns med bl.a. Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan och SaabTech Systems. Hör gärna av dig till mig för att diskutera detaljer.

Examensarbetare:


Ytattackkoordination

Optimering av sjömålsrobotfördelning som ett taktiskt beslutsstödsverktyg

Examensarbetare: Iohn Ryott
Uppdragsgivare: SAAB Technologies
Handledare vid SAAB: Rickard Westberg
Handledare: Joel Brynielsson
Examinator: Stefan Arnborg
Rapportnummer: TRITA-NA-E02125 (rapporten kan köpas från studentexpeditionen)

Sammanfattning

Det här examensarbetet beskriver fördelarna med att använda matematisk programmering vid taktisk sjömålsrobotinsats. SAC är en modul inom CETRIS, ledningssystemet på Flottans nya fartyg, korvett typ Visby. Målet med examensarbetet är att skapa ett taktiskt beslutsstödsverktyg som arbetar i realtid. De omedelbara fördelarna med att använda matematisk programmering som ett beslutsstödsverktyg är reduktionen av den kognitiva belastningen i Stridsledningscentralen, snabbare beslutstid och optimal avfyrningsfördelning. I denna modell är det optimala värdet beräknat som summan av robotarnas gemensamma flygtider. Värdet är begränsat av numeriska restriktioner förknippade med antalet robotar ombord på de skjutande enheterna samt de antal robotar som måste avfyras mot varje mål för att mätta luftförsvaret. Genom att använda grundläggande formuleringar inom linjär programmering kan det taktiska avfyrningsförfarandet bli avsevärt förbättrat.


Bayesiansk hypotesprövning för utvärdering av fiendens handlingsalternativ

Analys av möjligheter och svårigheter vid användning av subjektiva sannolikheter i ett tänkt beslutsstödssystem för sjöstrid

Examensarbetare: Erik Lindberg
Uppdragsgivare: Totalförsvarets forskningsinstitut, Avdelningen för försvarsanalys
Handledare vid FOI: Jan-Erik Svensson
Handledare: Joel Brynielsson och Klas Wallenius
Examinator: Stefan Arnborg

Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts vid Institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada) på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Uppgiften gavs av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Avdelningen för försvarsanalys.

Subjektiva sannolikheter anses ofta vara möjliga att utnyttja för Bayesiansk beslutsanalys. Det finns flera exempel på forskning där det förutsätts att sådana sannolikheter även är tillämpliga för militära beslutsproblem. Dock brukar forskarna avstå från att behandla problemet att kvantifiera dessa sannolikheter. Det förutsätts att kvantifieringen kan utföras av domänexperter, dock utan att förklara hur det skall göras. Nyttan av kvantifieringarna brukar inte heller analyseras.

Min bakgrund som reservofficer i Kungliga Flottan och teknolog med inriktning mot tillämpad matematik gjorde mig därför intresserad av detta tvärvetenskapliga problem. Som tillämpning valdes Bayesiansk hypotesprövning för utvärdering av fiendens handlingsalternativ på förbandsnivå i sjöstriden.

Inledningsvis analyseras hur en sannolikhet för en enstaka, icke upprepningsbar, händelse ska tolkas. Därefter undersöks de matematiska krav som ställs på en situation för att denna ska vara analyserbar. Olika metoder för kvantifiering av sannolikheterna undersöks. Därefter analyseras sjöstridens natur för att bedöma om det är möjligt att uppfylla de krav som ställs för att genomföra hypotesprövning av fiendens avsikt. Som ett resultat av denna analys dras slutsatsen att hypotesprövning inte är lämpligt i ett sjöstridsscenario. Istället ges flera exempel på andra användningsområden som kanske kan visa sig vara lämpligare.


Finding One's way through Simulation Space

A Study of Methods and Parameters for Model and Simulation Development in the Swedish Defense

Examensarbetare: Marianela García Lozano
Uppdragsgivare: Totalförsvarets forskningsinstitut, Institutionen för systemmodellering
Handledare vid FOI: Gunnar Holm
Handledare: Joel Brynielsson
Examinator: Stefan Arnborg

Abstract

This is a master's thesis study performed under sponsorship of the Swedish Defence Research Agency, FOI, at the department of Systems Modelling. In modeling and simulation at the Swedish defense there are two main approaches, the first is using distributed simulations, usually in combination with HLA, and the second is using simulation frameworks.

The purpose of this thesis is to study the standards, techniques, issues, implications and problem areas of the two approaches and of modeling and simulation. The benefits and disadvantages of each approach are discussed and some general advises and recommendations are provided.


Schackbaserat krigsspel för forskningsändamål

Examensarbetare: Hans Sandström
Uppdragsgivare: Försvarshögskolan, Operativa institutionen
Handledare vid FHS: Jan Kuylenstierna
Handledare: Joel Brynielsson
Examinator: Stefan Arnborg
Rapportnummer: TRITA-NA-E02008 (rapporten kan köpas från studentexpeditionen)

Sammanfattning

Försvarsmakter världen över genomgår för närvarande en teknisk revolution, detta gäller även den svenska försvarsmakten. Den tekniska utvecklingen medför att stora mängder data från sensorer kan skapas, detta leder till nya frågeställningar inom bland annat behovet av information i framtida krig. Ett sätt att söka svaren på dessa frågeställningar är att genomföra experiment i mikrovärdar.

Denna rapport beskriver inledningsvis den tekniska revolution som Sveriges försvar genomgår. Därefter beskrivs mot denna bakgrund hur ett datoriserat forskningsverktyg tas fram för att kunna genomföra experiment som rör informationsbehov för befälhavare i framtida krissituationer. En utvärdering av användargränssnittet som visar att forskningsverktyget är användbart avslutar rapporten.


^ Upp till Joels ingångssida.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 december 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>