Per Engberg & Tobias Joneby

Blogg: med metriken i fokus

Sammanfattning

Detta arbetes syfte är att försöka att utforska, jämföra och utvärdera olika sätt och verktyg för att mäta bloggar på internet.För att göra detta så har vi avgränsat oss till den svenska riksdagen och alla som bloggar i den. Enligt en artikel i DN så är ledamöternas bloggar inte populära, baserat på att de inte får så många kommentarer. Vilka synsätt och mål har då bloggarna, och är det enda målet att nå ut till så många som möjligt? Är antalet kommentarer ovidkommande? Metoderna vi har använt för att ta fram data varierar, från traditionella metoder som intervjuer med de bloggande, till att använda olika verktyg för att mäta bloggarna för att på så sätt få fram olika parametrar. Vi fann att de intervjuade riksdagsledamöterna saknade konkreta mål med sitt bloggande. Det mått som värdesattes främst var besökarantal. Vi fann även att vissa utav mätmetoderna är irrelevanta.

Blog measurement

Abstract

The purpose of this paper is to attempt to explore, compare and examine different ways and tools whose purpose is to measure popularity for blogs on the internet. We try to accomplish this by using and applying them on a well-delimited area: the blogs belonging to members of the Swedish parliament. Whose blogs, according to an article published in Dagens Nyheter are very unpopular among the public. What are their goals and views on blogging, is it just to reach out to as many as possible? The methods we have used to create the data varies from traditional methods such as polling and interviewing of the bloggers themselves to using the tools in question to measure the blogs in the Swedish parliaments bloggosphere. We found that the parliament members lacked concrete goals with their blogging. Their preferred measurement is visitor numbers. We also discovered that some of the measuring methods are irrelevant.