bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger, vettig11

En kurs i vetenskapsteori speciellt anpassad för dataloger.

Aktuell information.

Extra tentatillfälle: För de som vill höja sina betyg (och i några fall tenta för E-betyg) finns det möjlighet att göra det den 2 februari. Om du är intresserad skall du komma till sal 1537 kl 15.00.

Kursutvärdering

Här är några frågor som vi gärna vill att ni svarar på:

Frågor

Kurslitteratur:

  • Lars-Göran Johansson: Introduktion till vetenskapsteorin, Tredje upplagan. ISBN: 9789172350823
  • Kort om vetenskapsfilosofi av Samir Okasha ISBN: 9789186061111

Lärare

Kursledare:

Johan Karlander, johank@nada.kth.se, 790 6340

Assistent:

Henrik Eriksson, henrik@nada.kth.se

Beskrivning

Alla studenter på en teknisk högskola möter vetenskap. Det kan då vara förvånande att det så sällan ges möjlighet för dem att reflektera över vad vetenskap egentligen är. Denna kurs är tänkt att ge en första introduktion till ett mer generellt perspektiv på vetenskap. Vi kommer att beröra frågor som:
  • Vad är vetenskap?
  • Finns det metoder gemensamma för olika vetenskaper?
  • Vad utmärker det vetenskapliga synsättet?
  • Vad utmärker vetenskapsmannens sociala roll?
  • Vilka etiska problem kan en vetenskapsman ställas inför?
Vi kommer att bekanta oss med klassisk vetenskapsteori och gå igenom en del vetenskapshistoria. Vi kommer sedan att göra en mer detaljerad studie av matematikens och datalogins vetenskapsfilosofi. Till viss del kommer kursen att vara filosofisk till sin natur men vi kommer i möjligaste mån att försöka visa hur generella vetenskapliga principer kan användas för att lösa vissa konkreta problem.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av 12 st 2-timmarsföreläsningar och 10 2-timmarsseminarier. Seminarierna skall ha 15-20 studenter och en lärare som seminarieledare. På seminarierna diskuterar vi fritt olika problem och artiklar. Alla studenter förväntas i möjligaste mån delta i dessa diskussioner.

Examination

Kursen har 3 kursmoment:
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • HEM1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • HEM2 - Uppsats, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Tentamen

Tentamen sker muntligt i två delar varav bara den första delen är obligatorisk. Den första delen tar 20 minuter per person och går ut på att du skall kunna svara på tre frågor som väljs slumpmässsigt från en förteckning av frågor. Svaren på dessa frågor finns alla i kurslitteraturen och föreläsningsanteckningar (i något fall efter föreläsning 12). Svaren går också att få reda på från andra källor. Dina svar bör inte vara alltför kortfattade.

Frågor för betyg E

Om du klarar denna del får du betyg E eller betyg D (vid extra bra svar). Om du klarar del 1 kan du gå vidare med del 2 som också kommer att vara ett förhör på 20 minuter fast med svårare frågor som ger betyg D-A.

Frågor för högre betyg

Det kommer att finnas flera olika tentamenstillfällen. Du kommer att kunna boka en individuell tid. De dagar vi föreslår är för

den första delen den 12 och 14 dec

den andra delen den 19 och den 21 dec

Vi kommer dessutom att ge ett extra tentamenstillfälle i början av period 3 2012.

Övningsuppgifter

I övningsuppgifterna ingår deltagande i seminarierna. Till vissa av seminarierna kommer det att vara en förberedelseuppgift som t.ex. att läsa in en kortare text. Vid ett tillfälle kommer ni att få göra en kortare presentation av ett inläst ämne. Denna presentation kommer att ske på något av de två sista seminarietillfällena. Ni bör lämpligen genomföra detta moment i grupper om två.

Uppsats

Du skriver en uppsats över ett tilldelat ämne som vi kommenterar och graderar med betyg A-F. Slutbetyget blir en sammanviktning av detta betyg och tentabetyget.Uppsatsen skall vara inlämnad senast den 14 jan 2012.

Det finns fyra olika uppsatsämnen och vi fördelar dem enligt följande geniala vetenskapliga metod:

De som är födda i januari, maj eller september tar uppsats 1.

Uppsats 1

De som är födda i februari, juni eller oktober tar uppsats 2.

Uppsats 2

De som är födda i mars, juli eller november tar uppsats 3.

Uppsats 3

De som är födda i april, augusti eller december tar uppsats 4.

Uppsats 4

Närvaro på seminarier

Vi kräver i princip närvaro och deltagande i alla seminarier. Den som av något skäl inte närvarar på ett visst seminarium kommer dock att kunna göra en extraläxa som kompensation.

Krav för godkänt och betygskriterier

För godkänt krävs betyg E,D,C,B eller A på TEN1, betyg P på HEM1 och betyg P på HEM2. För de olika betygen krävs

Betyg Mål
E Kunna redogöra för de viktigaste resultat, principer och metoder som gås igenom i kursen.
D Att uppfylla kraven för betyg E och delvis uppfylla kraven för betyg C.
C Att i en given analys av en vetenskaplig problemställning kunna avgöra om resultaten, principerna och metoderna används på ett korrekt sätt.
B Att uppfylla kraven för betyg C och delvis uppfylla kraven för betyg A.
A Att i en ny vetenskaplig problemställning kunna använda resultaten, principerna och metoderna på ett kreativt sätt för att analysera och värdera problemställningen.

Slutbetyget vägs samman av tentabetyget TEN1 och uppsatsbetyget (se HEM2).

För betyg P på HEM1 krävs närvaro på samtliga seminarier (missat seminarium kan tas igen genom att man gör en speciell läxa) och en godkänd presentation på ett seminarium. För att en presentation skall vara godkänd krävs att den skall vara väl förberedd och att den på ett rimligt sätt anknyter till metoder inom kursen.

För betyg P på HEM2 krävs att den är rimligt välskriven och att den på ett rimligt sätt anknyter till metoder inom kursen. Internt sätts också ett kvalitetsbetyg E-A och kursens slutbetyg blir medelvärdet av tenta och uppsats.

Schema

Ni att delas in i fyra grupper (G1,G2,G3,G4). Denna uppdelning används för seminarietider.

Gruppindelning

Vi gör ett försök till gruppindelning baserat på efternamn:

Grupp 1: A-E

Grupp 2: F-J

Grupp 3: K-P

Grupp 4: R-Ö

Schema

Ändring

Några mindre ändringar är gjorda den 3 nov. De berör innehåll och ändra inte tiderna väsentligt. Ändringarna är gjorda för att kunna planera in en gästföreläsning med Jan Gulliksen.
Vecka Moment Tid Plats Innehåll
35 F1 30 aug kl 15-17 E3 Vetenskapshistoria.
F2 1 sep 13-15 B3 Vad är Vetenskapsteori? Introduktion.
36 F3 5 sep 10-12 B2 HD-metoden och hypotesprövning. Vetenskapliga data.
Sem 1, G1,G2 7 sep 10-12 E32, E35 Induktion - Goodmans problem
Sem 1, G3,G4 7 sep 13-15 B21, B22 Induktion - Goodmans problem
37 F4 12 sep 10-12 B2 Orsaker och förklaringar. Vetenskapliga lagar.
Sem 2, G1,G2 14 sep 10-12 B21, B22 Vad är sanning?
Sem 2, G3,G4 14 sep 13-15 B21, B22 Vad är sanning?
38 F5 19 sep 13-15 E2 Matematik som vetenskap.
39 Sem 3, G1, G2 28 sep 13-15 D41, D42 HD-metoden
Sem 3, G3, G4 30 sep 13-15 B23, B24 HD-metoden
40 F6 3 okt 8-10 E3 Tillämpad matematik i andra vetenskaper.
Sem 4, G1, G2 6 okt 10-12 Q13, Q24 Matematiska bevis
Sem 4, G3, G4 7 okt 10-12 Q13, Q24 Matematiska bevis
41 F7 10 okt 13-15 B3 Realism och anti-realism.
Sem 5, G1, G2 12 okt 10-12 L41, L42 Matematisk metodik
Sem 5, G3, G4 13 okt 13-15 D32, D34 Matematisk metodik
43 F8 24 okt 8-10 D3 Gästföreläsning med Kimmo Eriksson: Matematiska metoder i sociologi.
Sem 6, G1, G2 27 okt 8-10 D32, D41 Kropp-medvetandeproblemet
Sem 6, G3, G4 27 okt 15-17 Q22, Q26 Kropp-medvetandeproblemet
44 F9 31 okt 8-10 D3 Etik i vetenskap
Sem 7, G1, G2 3 nov 8-10 D41, D42 Datalogi som vetenskap
Sem 7, G3, G4 3 nov 13-15 M22, M38 Datalogi som vetenskap
45 F10, G1, G2 8 nov 15-17 D3 Datalogi som vetenskap. Gästföreläsning av prof. Jan Gulliksen.
Sem 8, Alla grupper 9 nov 10-12 Q26, Q33 Vetenskaplig metodik
46 F11 15 nov 8-10 D3 Vetenskap och pseudovetenskap. Vetenskapens roll i samhället.
Sem 9, G1, G2 17 nov 15-17 Q22, Q26 Etik inom vetenskap
Sem 9, G3, G4 18 nov 8-10 Q13, Q15 Etik inom vetenskap
47 F12 22 nov 8-10 B3 Vetenskaplig metodik
Sem 10, G1, G2 23 nov 10-12 V32, V34 Vetenskaplig metodik
Sem 10, G3, G4 23 nov 13-15 D33, D42 Vetenskaplig metodik

Läsanvisningar

Läsanvisningarna kommer att uppdateras efterhand

Utdelade papper kommer att finnas i första rummet på expeditionen. (Innanför första dörren.)

Moment Anteckningar Att läsa
F1 F1 Johansson: Kap 1
F2 F2 Okasha: Kap 1, Johansson: Kap 12
F3 F3 Okasha: kap 2 Johansson: Kap 3,4
Sem 1 Uppgift Utdrag ur "Fem filosofiska frågor"
F4 F4 Johansson: Kap 6,7 Okasha: Kap 3
Sem 2 Uppgift Utdrag ur "Argumentationsteori, språk och vetenskapsteori". Finns i första rummet på studentexpeditionen
F5 F5
Sem 3 Uppgift Utdrag ur "On Reichenbach's principle". Finns på expeditionen.
F6 F6
Sem 4 Uppgift On Proof and Progress in Mathematics
F7 F7 Okasha: kap 4, Johansson: kap 9,11
Sem 5 Uppgift Utdrag ur lakatos "Bevis och motbevis". Finns på expeditionen.
F8 F8
Sem 6 Uppgift Se uppgiftsformuleringen
F9 F9 Johansson: Kap 13
Sem 7 Uppgift Is Computer Science Science?
F10 F10
Sem 8 Ingen skriftlig läxa till detta seminarium.
F11 F11 Okasha: Kap 5, Kap 7
Sem 9 De som inte hämtat ut en uppgift på seminarium 7 bör kontakta Johan eller Henrik. Boka redovisningstid via hemsidan.
F 12 F12
Sem 10 Läxa har delats ut. Extra exemplar finns på expeditionen. Chakra Energicentrum - tre korta artiklar att bedöma.

Resultatrapportering

Rapportering av resultat sker med systemet Rapp: https://rapp.nada.kth.se/
Copyright © Sidansvarig: Johan Karlander <johank@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-01-12