bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Examination i ADK, hösten 2011

Följande betygskriterier tillämpas i kursens examination. Du måste uppfylla alla kriterier på det betyg du ska få.

Betygskriterier i DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

Nedanstående betygskriterier bygger på kursens lärandemål och är utformade efter den nya betygsskalan A, B, C, D, E där A är högst betyg. För den som är registrerad på den gamla kursen 2D1352 används betygsskalan 5, 4, 3 där A=5, C=4, E=3.

målEDCBA
utveckla algoritmer med datastrukturer för enkla problem givet en konstruktionsmetod för icketriviala problem givet ledtråd för icketriviala problem för svårare problem för svårare problem med den metod som passar bäst
examineras med labbar (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
implementera algoritmer med datastrukturer efter funktionsspecifikation och efter detaljerad algoritmisk specifikation, med hänsyn taget till effektivitet
examineras med labbar
analysera algoritmer med avseende på effektivitet förklara principerna, analysera enklare algoritmer analysera rekursiva algoritmer med mästarsatsen analysera svårare algoritmer
examineras med labbar (för nivå E), mästarprov 1, teoritenta och muntlig tenta
analysera algoritmer med avseende på korrekthet förklara principerna, förstå ett givet korrekthetsbevis genomföra enklare korrekthetsbevis resonera med invarianter och induktion
examineras med mästarprov och muntlig tenta
jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet
examineras med labbar och mästarprov 1
definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet
examineras med teoritenta och mästarprov 2
jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av reduktioner förklara principerna, utföra enklare reduktioner mellan givna problem visa NP-fullständighet givet ledtråd visa NP-fullständighet och oavgörbarhet göra konstruktionsreduktioner givet ledtråd göra konstruktionsreduktioner
examineras med labb 4 (för nivå E), mästarprov 2 och muntlig tenta
förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet förklara behovet förklara principerna konstruera enkla heuristiker och totalsökningsalgoritmer konstruera och analysera enklare approximationsalgoritmer eller heuristiker konstruera och analysera approximationsalgoritmer eller heuristiker, eller visa undre gränser för approximation
examineras med teoritenta (upp till betyg C) och muntlig tenta eller labb 4-extrauppgift (för betyg A+B)

Kursen har fyra obligatoriska moment i Ladok:

  • LAB1, datorlaborationer, 3 hp
  • MAS1, mästarprov 1, 1,5 hp
  • MAS2, mästarprov 2, 1,5 hp
  • TEN2, tenta, 3 hp
Nedan finns detaljerad information om dessa moment.

Labbar

Fyra obligatoriska datorlabbar ingår i kursen. Dessa utgör momentet LAB1. Labbarna ska helst göras i tvåpersonsgrupper. En- och trepersonsgrupper kan godkännas i undantagsfall. Varje labb som redovisas senast det labbtillfälle som finns angivet på labben ger en bonuspoäng på tentan. På varje labb finns dessutom ett antal frivilliga teoriuppgifter. Teoriuppgifterna redovisas på övningstillfällen och ger en bonuspoäng var.

Sammanlagt kan alltså labbarna och teoriuppgifterna ge åtta bonuspoäng på tentan. Bonuspoängen gäller på alla tentor på kursen som går inom ett kalenderår räknat från kursstart.

Det finns schemalagda labbtillfällen från och med andra veckan av kursen och till och med den vecka då labb 4 ska redovisas. Det kommer att finnas handledare tillgängliga på dessa labbpass. Börja att göra labbarna i god tid och fråga handledarna om du får problem. Du kan i princip redovisa alla labbarna vid alla labbtillfällen, men under det sista labbtillfället för varje labb kan bara den labben redovisas.

Det finns ett labbkvitto, där labbassen signerar att du är godkänd på labbar, som du ska ta med vid varje redovisning. Här är länkar till labbarna: labb 1, labb 2, labb 3, labb 4.

Individuella uppgifter: mästarprov

Två obligatoriska individuella uppgifter, mästarprov, kommer att delas ut. Dessa ska lösas individuellt och redovisas både skriftligt och muntligt. Skriftliga lösningar till dessa uppgifter ska lämnas till någon av lärarna eller lämnas in på studentexpeditionen senast den tid som anges på uppgiftslydelsen. Den muntliga redovisningen kommer att ske senare samma vecka för någon av assistenterna på en tid som ska bokas i förväg på kurswebbsidan.

Varje mästarprov består av tre uppgifter av olika svårighetsgrad. En rätt löst uppgift ger betyg E på momentet, två rätt lösta uppgifter ger betyg C och alla rätt ger betyg A.

Den som inte godkänts på ett mästarprov får möjlighet att göra ett nytt i slutet av kursen, men kan då bara få betyg E på mästarprovet.

Du kan se dina resultat på redovisade uppgifter i kursen i Rappsystemet.

Tenta

Ordinarietentan går den 19 december 2011 klockan 9 i sal F1. Nästa tillfälle är i vår vid ordinarietentan för kursen DD2352 Algoritmer och komplexitet för F. Därefter blir det en omtenta i juniperioden.

Tentan är en teoritenta (om 20 poäng) utan hjälpmedel. För godkänt krävs minst 14 poäng. 17 poäng ger betyg D och 20 poäng ger betyg C. Betyg B och A delas inte ut på teoritentan. Den som redovisat datorlabbarna i tid och har svarat rätt på teoriuppgifterna på labbarna får 8 poängs bonus på tentan.

Skrivtiden är två timmar. Direkt efter tentan vidtar obligatorisk genomgång av lösningarna till tentan och kamraträttning. Rättningen kontrolleras sedan av lärarna och resultatet kungörs samma vecka. Klagomål på rättning av tentan görs till kursledaren. Den som hamnar under men tillräckligt nära gränsen för godkänt på tentan ges möjlighet att komplettera. Kursledaren avgör gränsen för komplettering liksom hur och när kompletteringsuppgifter ska redovisas.

Du behöver inte anmäla dig till tentan.

Muntlig tenta och slutbetyg

Den som fått godkänt på labbarna, båda mästarproven och teoritentan får godkänt på kursen. Slutbetyget bestäms av betygen på samtliga tre betygsatta moment (mästarproven och teoritentan) eventuellt kompletterat med en muntlig tenta och/eller en extralabb (se tabellen med betygskriterier). Den som har fått minst betyg x på alla tre betygsatta moment är värd (minst) betyg x i slutbetyg. Betyget på teoritentan kan höjas till A eller B om man gör extralabben till labb 4 och redovisar på det särskilda redovisningstillfället i vecka 2 2012.

Den som fått minst betyg C på minst två av momenten och minst betyg E på det tredje har möjlighet att gå upp på en muntlig tenta för att få högre betyg. För att få munta måste man ha fått godkänt på den teoritenta som föregår muntan (gäller även omtentor). Den muntliga tentan kan bokas in (efter att teoritentan är rättad) på tider under vecka 2, 2012. Vid den muntliga tentan kommer läraren att kontrollera att du uppfyller alla betygskriterier för det betyg du aspirerar på. Kursböckerna (men inga kompendier eller anteckningar) är tillåtna hjälpmedel.

För att förtydliga slutbetygsberäkningen ges här några exempel på olika sätt att få betyg:

elevmästarprov 1mästarprov 2teoritentaextralabbmuntaslutbetygkommentar
FilemonEFD---inte godkänd på mästarprov 2
EbonEDE--Ekan inte gå upp på muntan
DurianDCD--Dkan inte gå upp på muntan
CecilBDC-CCmuntade upp mästarprov 2
BedaBADB-Bvalde att inte munta till A
AstaCBCAAAmuntade upp mästarprov 1 och 2
Det finns också en beskrivning av examinationen som flödesschema (tack till Erik Fahlén).

Arbetssituationer

Det är meningen att arbetet med momenten i kursen ska motsvara olika arbetssituationer i arbetslivet.

Labbarna tränar olika typer av programutvecklingsarbete:

  • Labb 1 är programmering efter en funktionsspecifikation.
  • Labb 2 är omprogrammering av ett existerande program så att det ska fungera likadant fast effektivare.
  • Labb 3 är programmering efter en detaljerad algoritmisk specifikation.
I alla labbar finns noggranna beskrivningar av format för indata och utdata. Alla labbar har givna effektivitetskrav och utförs som lagarbete (labbgrupper), precis som i arbetslivets programmeringsprojekt.

Mästarproven tränar expertsituationen, alltså situationen som den som vet mest om något på en arbetsplats ställs inför när han får ett problem: det finns ingen att fråga, så han måste komma fram till svaret med egen tankekraft och genom att läsa litteratur. När problemet är löst ska experten förklara lösningen för chefen, både skriftligt och muntligt.

Tentan liknar tyvärr ingen verklig arbetssituation, men den följs av en kamraträttningssession som är mycket värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på skolans Unixdatorer: /info/adk11. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-12-14