bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Kursanalys för DD2448 Kryptografins grunder (7.5hp)

Kursdata

  • DD2448 Kryptografins grunder (7.5hp)
  • Period 3, 2009/2010, dvs jan-april 2010.
  • 30 timmar föreläsningar.
  • Kursledare och föreläsare var Douglas Wikström, samt en gästföreläsning av Mats Näslund. Björn Terelius hjälpte till med rättning.
  • Kursliteratur: Cryptography: Theory and practice, Chapman & Hall, Stinson.
  • Kursen examineras med två omgångar hemtal och en muntlig eller skriftlig presentation av resultaten från en vetenskaplig artikel.
  • Eftersom kursen bara har ett Ladok-moment är prestationsgraden ointressant (den är per definition 100%).
  • Examinationsgraden var 69%. Av 42 studenter som lämnade in någon uppgift klarade 29 kursen. Betygsfördelningen blev enligt A: 4, B: 2, C: 11, D: 6, E: 6, and F: 13. Av de studenter som fick betyg A var dock en doktor i matematik och en sedan flera år verksam som datasäkerhetsexpert inom försvaret.

Mål

Kursens mål är att
  • ge en orientering om modern kryptografi
för att studenterna ska
  • kunna konstruera och utvärdera krypografiska primitiv och protokoll.

Förändringar inför denna kursomgång

På pappret var kursinnehållet oförändrat, men eftersom föreläsaren är ny har urvalet antagligen förändrats.

Även i år fanns det en presentationsuppgift, men i år kunde studenterna välja mellan att göra en muntlig och skriftlig presentation.

Poängsystemet förändrades något. För att undvika ytlig inlärning fanns det två kategorier poäng och studenterna behövde ett visst antal baspoäng för att få godkänt.

Muntlig tenta krävdes endast för de två högsta betygen, A och B, men alla studenter hade möjlighet att göra en muntlig tenta.

Sammanfattning

Kursen flöt ganska bra. Precis som tidigare år uppfattar studenterna kursen som mycket intressant, men ganska svår. Enligt enkäten är dock inte kursen svårare än matematikkurser som ger samma antal poäng, och ämnet är matematiskt till sin natur.

Till synes minskade benägenheten att plagiera jämfört med tidigare år. Antagligen beror det på att reglerna för hemtalen nu är helt explicita och att delar av uppgifterna var individuellt genererade och utskickade till studenterna med epost.

Undervisningen

Undervisningen i kursen består enbart av föreläsningar. Studenterna tycks uppdelade i två läger. Några vill gärna ha slides, helst upplagda på kurshemsidan innan föreläsningen börjar, och några ser hellre att föreläsningarna ges med hjälp av svarta tavlan. Båda har dock använts i undervisningen.

Examination

Examinationen utgjordes av två uppsättningar hemtal, samt en presentation av en forskningsartikel. Den senare kunde göras antingen muntligt eller skriftligt, och skriftligt var mest populärt. För att få betyg A och B krävdes även muntlig tentamen.

Betyget bestämdes genom tröskelvärden för antal poäng av två sorter samt presentationsuppgiften. Den muntliga tentamen hade främst syftet att justera poängen på de två omgångarna hemtal, dvs de inlämnade lösningarna diskuterade med studenten och poängen på varje uppgift minskades eller ökades beroende på studenternas förståelse. För att få högre betyg krävdes höga poäng både på hemtalen och på presentationen.

Kurslitteratur

Kursliteraturen bestod av Cryptography: Theory and practice, Chapman & Hall, Stinson, några utdelade separata blad, samt slides som lades upp på hemsidan under kursens gång.

Kursboken är adekvat enligt studenterna, de utdelade bladen verkar inte läsas i någon större utsträckning, och de utdelade slidesen var ok enligt de flesta studenterna.

Studentenkät

Studentenkäten kan läsas här.

Kursens belastning för eleverna

Enligt enkäten har studenterna lagt ner större delen av sin studietid på kursen och inte gått så många andra kurser samtidigt. Nästan alla studenter säger dock att antalet högskolepoäng kursen ger är lagom. Efter diskussioner med studenterna har framkommit att många studenter dock lägger ner oproportionellt mycket tid på de praktiska uppgifterna.

Förkunskaper

De flesta studenterna anger i enkäten att de har bra förkunskaper eller delvis bra förkunskaper. Under föreläsningarna framträder dock en delvis annan bild. Studenternas förkunskaper är bristfälliga i algebra och sannolikhetsteori.

Verkligt kursinnehåll

Det verkliga kursinnehållet överenstämmer väl med den angivna.

Planerade förändringar

Nästa år kommer presentationsuppgiften läggas först i kursen, och den muntliga tentan kommer antagligen att återinföras för alla i någon form. De praktiska uppgifterna kommer i ännu högre grad att rättas automatiskt, och förbättras så att studenterna kan fokusera mer av sin tid på kursspecifik kunskap. Möjligen kommer det införas en repetitionsföreläsning i början av kursen i den matematik som är central för kursen.
Copyright © Sidansvarig: Douglas Wikström <dog@csc.kth.se>
Uppdaterad 2010-05-04