407 svenska aktiva verb från KTH-kursplaner, kategoriserade 2017-2019 av Viggo Kann (viggo@kth.se) och Joakim Lindberg efter Blooms reviderade taxonomi.

Anderson, L. W. & Krathwohl, D.R., et al (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Verb som förekommer på flera nivåer står inom parentes på alla nivåer utom den där dom förekommer oftast. Tecknet * står för ett möjligt inskjutet ord, vilket som helst.

--- Remember 0 ---
definiera
(beskriva)
nämna
(välja)
identifiera
lista
lokalisera
citera
recitera
upprepa
markera
ange
känna igen
komma ihåg
återge
återskapa
påminna sig
memorera
namnge
rubricera
(matcha)
(redogöra)
översätta
återberätta
dokumentera
uppge
delta
deltaga
presentera
ge * beskrivning
--- Comprehend 1 ---
förklara
(försvara)
(utveckla)
(generalisera)
ge exempel
(förutse)
(förutsäga)
skriva om
sammanfatta
(använda)
(tolka)
förtydliga
klargöra
omformulera
(översätta)
(återge)
omskriva
representera
exemplifiera
illustrera
klassificera
(kategorisera)
inordna
abstrahera
(jämföra)
(kontrastera)
matcha
rapportera
diskutera
redogöra
beskriva
renodla
rita
plotta
referera
summera
sluta sig till
konkludera
(extrapolera)
inflika
(kartlägga)
para ihop
(karakterisera)
(karaktärisera)
kvantisera
åskådliggöra
omsätta
påvisa
associera
ge * skäl för
ge * yttrande
ge * bakgrund
redovisa
avrapportera
visualisera
specificera
uttala sig
koppla
framföra
klarlägga
föra * diskussion
tyda
--- Apply 2 ---
tillämpa
beräkna
(bevisa)
upptäcka
modifiera
verkställa
(förutse)
(förutsäga)
förbereda
producera
reproducera
(relatera)
lösa
använda
(skissera)
utföra
genomföra
applicera
förverkliga
fullfölja
demonstrera
(utveckla)
experimentera
(testa)
organisera
programmera
återimplementera
fastställa
fastslå
fördela
tidsintegrera
integrera
bereda
projektera
georeferera
förenkla
överföra
konvertera
omvandla
derivera
certifiera
konfigurera
byta
överslagsberäkna
manipulera
omkonstruera
bestämma
förändra
multiplicera
segmentera
ändra
upprätta
monteringsanpassa
simulera
faktorisera
kompilera
addera
inverstransformera
installera
härleda
invertera
dimensionera
måttsätta
anpassa
datorbearbeta
publicera
transformera
kvadratkomplettera
omforma
normalisera
linjärisera
linearisera
lineärisera
redigera
göra * kurvanpassning
göra * kurvanpassningar
göra * projektplan
göra * dokumentation
göra * modell
göra * beräkning
göra * budget
göra * fuktberäkningar
göra * vattenbalansberäkningar
göra * köpavslut
göra * multipolutvecklingar
göra * nätverksdesign
göra * tillämpning
göra * uppkopplingar
göra * frekvensberäkning
göra * instrumentuppställning
registrera
administrera
koppla in
felsöka
söka
finna
extrahera
insamla
underhålla
praktisera
initiera
realisera
tillgodose
marknadsföra
instrumentalisera
följa * regel
följa * miljöföreskrift
följa * arbetsmiljöföreskrift
hänvisa * källa
handha
montera
exportera
skydda
optimera
examinera
expandera
behandla
hantera
arbeta
jobba
medverka
växla
frilägga
vidta * åtgärd
räkna ut
räkna på
räkna med
kondensera
allokera
balansera
bedriva
utöva
agera
utnyttja
involvera
angripa
påverka
ta * hänsyn
samarbeta
interagera
bidra
leda
projektleda
informera
bemöta
förmedla
handleda
samtala
föra * samtal
föra * dialog
föra * förhandling
avveckla
ställa in
köra * program
logga in
exfiltrera
--- Analyze 3 ---
(identifiera)
skilja
urskilja
(illustrera)
peka ut
peka på
(relatera)
välja
separera
dela in
dela upp
sortera
differentiera
skissera
(ange)
bearbeta
särskilja
fokusera
(organisera)
(integrera)
ange huvuddrag
utföra * textanalys
ordna
införliva
strukturera
tillskriva
hänföra
tillräkna
bryta ned
bryta ner
hitta
analysera
karakterisera
karaktärisera
(kategorisera)
systematisera 
granska
(jämföra)
utforska
undersöka
(redogöra)
rangordna
dekonstruera
debattera
ifrågasätta
problematisera
korrelera
kvantifiera
partitionera
prioritera
dimensionsanalysera
göra * analys
göra * interferensanalyser
göra * rörelseanalys
göra * översiktsanalys
göra * val
göra * kursval
göra * masterval
indela
avgränsa
kartlägga
skissa
approximera
ge * förslag
--- Evaluate 4 ---
värdera
jämföra
komma fram till
kontrastera
kritisera
(förklara)
motivera
(bevisa)
avgöra
relatera
(sammanfatta)
stödja
försvara
föreslå 
ta * ställning
kontrollera
koordinera
(påvisa)
(kartlägga)
prova ut
fälla * omdöme
interpolera
samordna
(upptäcka)
testa
observera
övervaka
bedöma
(granska)
mäta
(undersöka)
argumentera
(välja)
reflektera
(dra * slutsats)
uppskatta
rekommendera
tolka
utvärdera
spekulera
validera
teoretisera
resonera
verifiera
evaluera
rimlighetsbedöma
estimera
skatta
överväga
utvidga
opponera
ge * kritik
komma med * kritik
göra * tillförlitlighetsbedömning
göra * bedömning
ge * feedback
ge * återkoppling
ge * tolkning
göra * approximationer
göra * tolkning
göra * helhetsbedömning
göra * lönsamhetsbedömning
göra * skredriskbedömningar
göra * överslagsbedömning
göra * uppskattning
göra * prognos
göra * granskning
göra * rimlighetsuppskattning
göra * jämförelse
göra * värdering
göra * avvägning
göra * reflektion
göra * storleksordning
göra * storleksordningsuppskattningar
göra * genomförbarhetsdiskussion
--- Create 5 ---
kategorisera
kombinera
ställa samman
sammanställa
utarbeta
skapa
konstruera
(förklara)
framställa
(modifiera)
(organisera)
planera
rekonstruera
(relatera)
(sammanfatta)
generera
alstra
frambringa
framkalla
formulera
antaga
formge
designa
(skissera)
(producera)
kreera
tillverka
uppföra
syntetisera
generalisera
förutsäga
förutse
extrapolera
bevisa
utveckla
dra * slutsats
(tolka)
kommunicera
utforma
detaljutforma
modellera
processmodellera
författa
tidsplanera
föreslå
studieplanera
planlägga
ställa upp
ta fram
uttrycka
gestalta
skriva
sätta ihop
bilda
bygga
vidareutveckla
implementera
lägga upp
sätta upp
förutspå
prediktera
göra * antagande
göra * plan
göra * försöksplanering
göra * detaljplanekarta
göra * produktionsplan
göra * litteraturstudie
inkludera * helhetsperspektiv
ge * presentation
hålla * presentation
hålla * framförande
ge * överblick
ge * översikt
ställa upp * hypotes