bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1458 / popup06 / Examination

Programmering och problemlösning under press

Examination, popup06

Kursen har två moment i Ladok:

  • LAB1 - Problemlösningssessioner och algroritmlabbar, 3p.
  • OVN1 - Hemuppgifter och föreläsningsanteckningar, 3p.

För att klara kursen krävs att du får godkänt på båda momenten.

Båda momenten betygsätts 3,4,5 och slutbetyget fås genom att summera momentbetygen ock avläsa tabellen nedan:

SummaKTH-betygSU-betyg
63G
74
8VG
95

Betyget på ett moment bestäms av hur många betygspoäng man samlar ihop på det momentet.

CSCs Hederskodex gäller även denna kurs.

Moment LAB1

Momentet innehåller dels problemlösningssessioner och dels labbar som som ger betygspoäng och ofta är användbara på kommande problemsessioner.

Problemlösningssessioner

Löses av tvåpersonersgrupper på plats i datasal.

Varje problemlösningssession består av 8 problem som ska lösas under 4,5 timmar i tvåpersonersgrupper. Av de fyra problemsessionerna räknas resultatet på de tre sessioner där man lyckats lösa flest problem. Varje löst problem på dessa sessioner ger 3 betygspoäng. Resultat från NM i programmering kan räknas istället för en av problemsessionerna. Eftersom NM skiljer sig en smula från en vanlig problemsession förbehåller vi oss rätten att omräkna resultatet till poäng på ett annat sätt än vid en vanlig problemsession.

Observera att problemlösningen börjar en kvart efter sessionens start. Det innebär att om sessionen i schemat är 8-13 så kommer problemen att delas ut 8.15 och vid 12.45 avbryts sessionen. De 15 minuterna före problemens utdelande går åt till inloggning och andra praktiska detaljer, så undvik därför att komma sent, både för er och er partners skull.

Labbar

Löses individuellt eller i grupp med två eller tre personer. Lösningar skickas individuellt. Kommentar i koden ska ange vilka som ingått i ens grupp.

Det finns 4 labbar som alla har en deadline. Varje labb kan ge upp till 9 betygspoäng på LAB1 om den löses i tid. Syftet med labbarna är att arbeta med att implementera en känd och användbar algoritm eller datastruktur utifrån en mer eller mindre formell specifikation. Förutom betygspoängen kommer det ofta att gå att återanvända hela eller delar av koden på hemuppgifter och problemsessioner.

Labbarna får lösas i grupper med upp till tre personer. Mer information om labbarna finns på labbsidan.

Betyg på momentet

När man summerat betygspoängen enligt ovan kan betyget avläsas i tabellen nedan.

PoängBetyg
243
364
485

Moment OVN1

Här ingår två obligatoriska delmoment: hemuppgifter och föreläsningsanteckningar.

Hemuppgifter

Löses individuellt. All kod ska vara egenproducerad.

Det finns 12 omgångar med hemuppgifter som alla har en deadline. Varje omgång består av 6 problem. Problem som löses före deadline ger 1 betygspoäng och problem som löses efter deadline ger 0,5 poäng. Se vidare sidan om hemuppgifter.

Föreläsingsanteckningar

Skrivs av grupp med 2-3 personer.

Varje föreläsning utom den första och gästföreläsningen ska resultera i föreläsningsanteckningar som delas ut på efterförljande föreläsning. Föreläsningarna framställs av en grupp med upp till tre studenter. Varje student på kursen ska skriva föreläsningsanteckningar till någon föreläsning. Målet är att anteckningarna ska vara klara till nästföljande föreläsningstillfälle (eller inom en vecka för sista föreläsningnen). Med klara avses att de är godkända av kursledaren. Om detta uppnås i tid så får gruppdeltagarna 5 betygspoäng på detta moment. Om gruppen blir klar inom 2 veckor ger det i stället 2 betygspoäng. Observera att även om man inte hinner klart med anteckningarna i tid så måste man få dem godkända för att vara klar med detta Ladokmoment.

Se vidare anvisningar

Betyg på momentet

För godkänt betyg krävs att man skrivit föreläsningsanteckningar Dessutom måste att man löst minst 1 problem från varje hemuppgiftsomgång, och för betyg 5 måste man ha löst minst 2 problem från varje hemuppgiftsomgång. Betyget kan sedan avläsas i tabellen nedan.

PoängBetyg
243(och minst 1 löst problem från varje hemuppgiftsomgång.)
364(och minst 1 löst problem från varje hemuppgiftsomgång.)
485(och minst 2 lösta problem från varje hemuppgiftsomgång.)
Copyright © Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2006-09-05