bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DH2418 / sprakt11

Språkteknologi, sprakt11


Omtentamen 2011-12-22

Omtentan kommer att ordnas torsdagen 22/12 kl 9-13 i rum 1537, hus E, plan 5.

Senaste tentamen med lösningsförslag.


Kursinformation


Kursregistrering

Registrera dig på kursen här. Logga in med ditt KTH-id, markera "sprakt11", och klicka "Jag går kursen".

Lärare

Johan Boye (kursledare), Viggo Kann, Ola Knutsson och Magnus Rosell. Som gästföreläsare medverkar även Hercules Dalianis, Joakim Gustafsson, Martin Hassel , Peter Svanberg och Mats Wirén.

Kurslitteratur

Speech and Language Processing, 2nd edition, av Jurafsky & Martin (Prentice Hall).


Examination

Kursen innehåller följande moment:
  • Tentamen TEN2 (3 poäng)
  • Inlämningsuppgift INLA (1,5 poäng).
  • Labkursen LAB2 (1,5 poäng)

Slutbetyget är medelvärdet av betygen på inlämningsuppgiften och den skriftliga tentan, avrundat utifrån resultatet på den muntliga delen på INLA. Ett VG på den muntliga delen på INLA gör att medelvärdet avrundas uppåt.

Tentamen

Tentamen går onsdagen 19 okt kl 9-13 i salarna V32 och V34. Den är indelad i två delar:

  • Del 1 (20 tentapoäng): Denna del har en mer teoretisk inriktning, och måste klaras för att bli godkänd på kursen. Minst 15 poäng krävs på denna del. Inga hjälpmedel är tillåtna.
  • Del 2 (30 tentapoäng): Denna del har en mer problemorienterad inriktning, och här är det tillåtet att använda kursboken.
Betygsgränser enligt följande: F: 0-23, Fx: 24, E: 25-29 poäng, D: 30-34 poäng, C: 35-39 poäng, B: 40-44 poäng, A: 45 poäng och uppåt. En exempeltenta finns
här.

Inlämningsuppgift

Kursmomentet INLA (värt 1,5 poäng) examineras genom en muntlig och skriftlig presentation av en inlämningsuppgift. Uppgiften görs ensam eller i en tvåmannagrupp. Den skriftliga delen betygssätts med betygsskalan A-F. Den muntliga delen betygssätts enligt U, G eller VG. Det muntliga betyget har betydelse eftersom det betyget avgör om slutbetyget (dvs medelvärdet av betygen på TEN2 och skriftliga delen av INLA) avrundas neråt eller uppåt.

Inlämningsuppgiften redovisas muntligt veckan före den ordinarie tentan vid speciella redovisningstillfällen. Den skriftliga rapporten ska lämnas in senast torsdagen den 27 oktober kl. 23.59.

Viktiga datum och exempel på ämnen. Du kan också komma överens med kursledaren om ett eget ämne.

Du får inte gå upp på den skriftliga tentan förrän du har redovisat inlämningsuppgiften muntligt!

Laborationer

Kursmomentet LAB2 består av sex laborationer som görs i grupper om högst två personer. För labbkursen finns endast betyget U eller G. Varje laboration som är godkänd på dagen labben genomförs enligt schemat ger en bonuspoäng till tentan (se mer under rubriken "Bonuspoäng" nedan).

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/sprakt10. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Laborationerna kommer att ske i terminalsalen Brun.

Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Om du inte fullgör alla sex labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången.


Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra eleverna att ligga i fas med undervisningen.

Praktiska bonuspoäng

För varje labb som redovisas på rätt redovisningstillfälle, erhålls en bonuspoäng. Med rätt redovisningstillfälle avses den dag och tid som den aktuella laborationen är schemalagd. Man skall helst redovisa i terminalsalen vid labbtillfället, men korrekta laborationslösningar som lämnas in senast 23.59 labbdagen kommer också att ge bonuspoäng. Summan av dessa poäng adderas till den på problemdelen på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det år som labbresultatet rapporteras.

Teoretiska bonuspoäng

Teoretiska bonuspoäng erhålls genom att teoriuppgifter som beskrivs på varje labbsida redovisa på genom inlämning på papper på labbdagen. Teoriuppgifterna görs individuellt och lösningen bör omfatta ca 100 ord. De teoretiska bonuspoängen gäller på den teoretiska delen av tentan. Dessa teoriuppgifter är frivilliga, men de ger möjlighet att med större säkerhet klara teoridelen på tentan.


Copyright © Sidansvarig: Johan Boye <jboye@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-12-02