bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger, vettig10

En ny kurs på svenska i vetenskapsteori speciellt anpassad för dataloger.

Aktuell information.

Kursutvärdering

Här är några frågor som vi gärna vill att ni svarar på:

Frågor

Kurslitteratur:

  • Lars-Göran Johansson: Introduktion till vetenskapsteorin, Andra upplagan. Thales 2003. ISBN 91-7235-037-7.
  • Samir Okasha: Philosophy of Science, A Very Short Introduction. Oxford 2002. ISBN 978-0-19-280283-5.

Gruppindelning

Vi gör ett försök till gruppindelning baserat på efternamn:

Grupp 1: A-E

Grupp 2: F-J

Grupp 3: K-P

Grupp 4: R-Ö

Lärare

Kursledare:

Johan Karlander, johank@nada.kth.se, 790 6340

Assistent:

Henrik Eriksson, henrik@nada.kth.se

Beskrivning

Alla studenter på en teknisk högskola möter vetenskap. Det kan då vara förvånande att det så sällan ges möjlighet för dem att reflektera över vad vetenskap egentligen är. Denna kurs är tänkt att ge en första introduktion till ett mer generellt perspektiv på vetenskap. Vi kommer att beröra frågor som:
  • Vad är vetenskap?
  • Finns det metoder gemensamma för olika vetenskaper?
  • Vad utmärker det vetenskapliga synsättet?
  • Vad utmärker vetenskapsmannens sociala roll?
  • Vilka etiska problem kan en vetenskapsman ställas inför?
Vi kommer att bekanta oss med klassisk vetenskapsteori och gå igenom en del vetenskapshistoria. Vi kommer sedan att göra en mer detaljerad studie av matematikens och datalogins vetenskapsfilosofi. Till viss del kommer kursen att vara filosofisk till sin natur men vi kommer i möjligaste mån att försöka visa hur generella vetenskapliga principer kan användas för att lösa vissa konkreta problem.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av 12 st 2-timmarsföreläsningar och 18 timmars seminarieverksamhet. Dessa seminarier kommer omväxlande att vara i 1-timmarspass och 2-timmarspass (se detaljerat schema senare). Seminarierna skall ha 15-20 studenter och en lärare som seminarieledare. På seminarierna diskuterar vi fritt olika problem och artiklar. Alla studenter förväntas i möjligaste mån delta i dessa diskussioner.

Examination

Kursen har 3 kursmoment:
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • HEM1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • HEM2 - Uppsats, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Tentamen

Tentamen sker muntligt i två delar varav bara den första delen är obligatorisk. Den först delen tar 20 minuter per person och går ut på att du skall kunna svara på tre frågor som väljs slumpmässigt bland dessa:

Frågor

Om du klarar denna del får du betyg E eller betyg D (vid extra bra svar). Om du klarar del 1 kan du gå vidare med del 2 som också kommer att vara ett förhör på 20 minuter fast med svårare frågor som ger betyg D-A.

För tentan för högre betyg gäller att du skall läsa på följande: Högre betyg

Den som vill tenta för högre betyg före jul kan göra det på tisdag 21 dec kl 10-15. Alla tisdagar i januari 2011 och första tisdagen i februari finns också tider.

Boka tid:

Övningsuppgifter

I övningsuppgifterna ingår deltagande i seminarierna. Till vissa av seminarierna kommer det att vara en förberedelseuppgift som t.ex. att läsa in en kortare text. Vid ett tillfälle kommer ni att få göra en 15 minuters presentation av ett inläst ämne. Denna presentation kommer att ske på något av de två sista seminarietillfällena. Ni bör lämpligen genomföra detta moment i grupper om två.

Uppsats

Du skriver en uppsats över ett tilldelat ämne som vi kommenterar och graderar. Denna uppsats skall senast vara inlämnad första läsveckan i januari.

Närvaro på seminarier

Vi kräver i princip närvaro och deltagande i alla seminarier. Den som av något skäl inte närvarar på ett visst seminarium kommer dock att kunna göra en extraläxa som kompensation.

Krav för godkänt och betygskriterier

För godkänt krävs betyg E,D,C,B eller A på TEN1, betyg P på HEM1 och betyg P på HEM2. För de olika betygen krävs

Betyg Mål
E Kunna redogöra för de viktigaste resultat, principer och metoder som gås igenom i kursen.
D Att uppfylla kraven för betyg E och delvis uppfylla kraven för betyg C.
C Att i en given analys av en vetenskaplig problemställning kunna avgöra om resultaten, principerna och metoderna används på ett korrekt sätt.
B Att uppfylla kraven för betyg C och delvis uppfylla kraven för betyg A.
A Att i en ny vetenskaplig problemställning kunna använda resultaten, principerna och metoderna på ett kreativt sätt för att analysera och värdera problemställningen.

Slutbetyget vägs samman av tentabetyget TEN1 och uppsatsbetyget (se HEM2).

För betyg P på HEM1 krävs närvaro på samtliga seminarier (missat seminarium kan tas igen genom att man gör en speciell läxa) och en godkänd presentation på ett seminarium. För att en presentation skall vara godkänd krävs att den skall vara väl förberedd och att den på ett rimligt sätt anknyter till metoder inom kursen.

För betyg P på HEM2 krävs att den är rimligt välskriven och att den på ett rimligt sätt anknyter till metoder inom kursen. Internt sätts också ett kvalitetsbetyg E-A och kursens slutbetyg blir medelvärdet av tenta och uppsats.

Schema

Enligt preliminär plan kommer ni att delas in i fyra grupper (G1,G2,G3,G4). Denna uppdelning används för seminarietider.
Vecka Moment Tid Plats Innehåll
35 F1 31 aug kl 13-15 D3 Vad är Vetenskapsteori?-Introduktion.
F2 2 sep 13-15 E3 Vetenskapshistoria.
Sem 1, G1,G2 2 sep 15-16 E32, E33 Induktion - Goodmans problem
Sem 1 ,G3,G4 2 sep 16-17 E32, E33
Sem 2, G1,G2 3 sep 8-9 Q13, Q15 Vad är sanning?
Sem 2, G3,G4 3 sep 9-10 Q13, Q15
36 F3 7 sep 13-15 D3 HD-metoden och hypotesprövning. Vetenskapliga data.
Sem 3, G1, G3 9 sep 10-12 L41, L42 Hyptesprövning. HD-metoden.
Sem 3, G2, G4 9 sep 13-15 L21, L22
37 F4 14 sep 13-15 D3 Förklaringar och orsaker. Korrelationer.
Sem 4, G2, G4 16 sep 10-12 V12, V35 Förklaringar och orsaker.
Sem 4, G1, G3 16 sep 13-15 L41, L43
38 F5 21 sep 13-15 L1 Matematiska bevis. Sju kriser i matematikens historia.
Sem 5, G3, G4 23 sep 15-16 Q11, Q13 Matematiska bevis
Sem 5, G1, G2 23 sep 16-17 Q11, Q13
Sem 6, G3, G4 24 sep 8-9 E32, E33 Om bevis och framsteg i matematik
Sem 6, G1, G2 24 sep 9-10 E32, E33
39 F6 28 sep 13-15 B1 Matematisk definitioner. Generella metoder för svårare bevis.
Sem 7, G2, G4 30 sep 10-12 Q11, Q13 Mer om matematiska bevis
Sem 7, G1, G3 30 sep 13-15 D32, D33
40 F7 5 okt 13-15 L1 Datalogi som vetenskap
Sem 8, G1, G3 7 okt 10-12 Q13, Q17 Datalogi som vetenskap
Sem 8, G2, G4 7 okt 13-15 D33, D42
41 F8 12 okt 13-15 D3 Realism och anti-realism och andra problem
Sem 9, G2, G4 14 okt 10-12 Q24, Q26 Kropp-medvetandeproblemet
Sem 9, G1, G3 14 okt 13-15 L41, L42
43 F9 25 okt 13-15 V3 Metoder inom samhällsvetenskap och humaniora.
45 F10 8 nov 13-15 E3 Etik och vetenskapsmannens sociala roll.
Sem 10, G1 11 nov 10-12 L42 G3 flyttad till nästa vecka
Sem 10, G2 11 nov 13-15 L42 G4 flyttad till nästa vecka
46 Sem 10, G3 18 nov 10-12 4523 (i D-huset) (flyttad från förra veckan)
Sem 10, G4 18 nov 13-15 4523 (i D-huset) (flyttad från förra veckan)
47 F11 22 nov 13-15 E3 Vetenskap och pseudovetenskap. Vetenskapens roll i samhället.
Sem 11, G2, G4 25 nov 10-12 L42, L43
Sem 11, G1, G3 25 nov 13-15 V33, V35
49 F12 6 dec 13-15 E3 Vetenskapens roll i samhället. Sammanfattning. Information om tentan.

Uppdateringar

Schemat kommer efterhand att kompletteras med titlar för seminarier.

Läsanvisningar

Läsanvisningarna kommer att uppdateras efterhand

Moment Anteckningar Att läsa
F1 F1 Okasha: Kap 1, Johansson: Kap 12
F2 F2 Johansson: Kap 1
Sem 1 Utdelat utdrag ur "Fem filosofiska frågor"
Sem 2 Uppgift
F3 F3 Johansson: Kap 3, 4 Okasha: Kap 2
Sem 3 Uppgift
F4 F4 Johansson: Kap 6, 7 Okasha: Kap 3
Sem 4 Uppgift
F5 F5
Sem 5 Uppgift
Sem 6 Uppgift
F7 F7
Sem 7 Uppgift
Sem 8 Uppgift
F8 F8 Okasha: kap 4, Johansson: kap 9,11
Sem 9 Uppgift
F9 F9 Johansson: Kap 8
F10 F10 Johansson: Kap 13
Sem 10 Uppgift
F11 F11 Okasha: Kap 5, Kap 7.
Sem 11 Se nedan

Seminarium 11 25 nov: Ni håller en femminuterspresentation av ett etiskt problem (och eventuellt dess lösning). Jobba i grupper om två. Varje grupp får en unik uppgift. De grupper som inte hämtade sin uppgift kan göra det på studentexpeditionen på Osquars backe 2. Tag ett blad per grupp.

Resultatrapportering

Rapportering av resultat sker med systemet Rapp: https://rapp.nada.kth.se/
Copyright © Sidansvarig: Johan Karlander <johank@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-01-28