bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger, vettig12

En kurs i vetenskapsteori speciellt anpassad för dataloger.

Aktuell information.

Uppsatsen skall mailas in som pdf, helst både till Johan och Henrik.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Tenta för godkänt om du missat någon föreläsning

Om du har varit på alla föreläsningarna och fått godkänt på kontrollfrågorna behöver du inte gå upp på denna tenta. Om du har någon lucka kan du fylla i den genom att läsa på föreläsningsanteckningarna och komma och besvara några frågor något av följande tillfällen:

Onsdag 12 dec 2012 kl 10.00-10.30 i seminarierum 4523.

Måndag 17 dec 2012 kl 15.00-15.30 i seminarierum 4523.

Då har du fortfarande bara E på moment TEN1 och kan högst få C i slutbetyg (genom att få A eller B på uppsatsen). Därför är det klart att du ska munta för överbetyg på TEN1. Det tar bara en halvtimme och du kan boka tid med ett knapptryck.

Måndag 17 dec 2012 15.30-17.00 i seminarierum 4523, överbetygsmunta.

Läxa till seminarium 9

Läxan till seminarium 9 är individuell i grupp om tre. De som inte hämtat ut läxa kan göra det på seminarium tisdag den 20 kl 10-12 eller genom att kontakta Johan eller Henrik.

Kurslitteratur:

  • Kort om vetenskapsfilosofi av Samir Okasha ISBN: 9789186061111
  • Research Methods the basics av Nicholas Walliman, Routledge

Lärare

Kursledare:

Johan Karlander, johank@nada.kth.se, 790 6340

Beskrivning

Alla studenter på en teknisk högskola möter vetenskap. Det kan då vara förvånande att det så sällan ges möjlighet för dem att reflektera över vad vetenskap egentligen är. Denna kurs är tänkt att ge en första introduktion till ett mer generellt perspektiv på vetenskap. Vi kommer att beröra frågor som:
  • Vad är vetenskap?
  • Finns det metoder gemensamma för olika vetenskaper?
  • Vad utmärker det vetenskapliga synsättet?
  • Vad utmärker vetenskapsmannens sociala roll?
  • Vilka etiska problem kan en vetenskapsman ställas inför?
Vi kommer att bekanta oss med klassisk vetenskapsteori och gå igenom en del vetenskapshistoria. Vi kommer sedan att göra en mer detaljerad studie av matematikens och datalogins vetenskapsfilosofi. Till viss del kommer kursen att vara filosofisk till sin natur men vi kommer i möjligaste mån att försöka visa hur generella vetenskapliga principer kan användas för att lösa vissa konkreta problem.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av 12 st 2-timmarsföreläsningar och 10 2-timmarsseminarier. Seminarierna skall ha 15-20 studenter och en lärare som seminarieledare. På seminarierna diskuterar vi fritt olika problem och artiklar. Alla studenter förväntas i möjligaste mån delta i dessa diskussioner.

Examination

Kursen har 3 kursmoment:
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • HEM1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • HEM2 - Uppsats, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Tentamen

Tentan för E-betyg sker skriftligen med möjlighet att göra muntlig komplettering efteråt. Du kommer att få en eller två frågor var på de föreläsningar du missat. Du bör förbereda dig genom att läsa på föreläsningsanteckningarna. Just för föreläsning 11 gäller dock att du bör läsa på artikeln om argumentationsfel som ligger som länk till seminarium 10. Tentan tar upp till 30 minuter.

Tentan för högre betyg sker muntligen. Ni kommer att förhöras i grupper om upp till fyra personer. Kraven är:

C-nivå: Du skall kunna redogöra detaljerat för innehållet i föreläsningarna och seminarierna. Du förbereder dig lämpligen genom att läsa föreläsningsanteckningar och allt material från seminarierna som finns på hemsidan.

A-nivå: Du skall kunna tillämpa allt du lärt dig i kursen på nya oväntade frågeställningar. Du förbereder dig lämpligen genom att läsa c-nivåmaterialet och de två kursböckerna.

Nytt för i år är att vi testar ett system med frågor som delas ut på föreläsningarna. De som efter föreläsningarna lämnar in frågorna besvarade blir godkända på motsvarande del av kursen. De som deltagit på alla föreläsningar och besvarat alla frågor behöver då inte göra E-delstentan. De som missat föreläsningar förväntas kunna svara på frågor rörande innehållet på de missade föreläsningarna.

Om du klarar denna del får du betyg E. Du kan då kan du gå vidare med del 2 som också kommer att vara ett förhör på 20 minuter fast med svårare frågor som ger betyg D-A.

Det kommer att finnas flera olika tentamenstillfällen. Du kommer att kunna boka en individuell tid.

Övningsuppgifter

I övningsuppgifterna ingår deltagande i seminarierna. Till vissa av seminarierna kommer det att vara en förberedelseuppgift som t.ex. att läsa in en kortare text. Vid ett tillfälle kommer ni att få göra en kortare presentation av ett inläst ämne. Denna presentation kommer att ske på något av de två sista seminarietillfällena. Ni bör lämpligen genomföra detta moment i grupper om två.

Uppsats

Du skriver en uppsats över ett tilldelat ämne som vi kommenterar och graderar med betyg A-F. Slutbetyget blir en sammanviktning av detta betyg och tentabetyget. Uppsatsen skall vara inlämnad senast den 14 jan 2013. (Du kan få välja ett annat ämne än det tilldelade om något vetenskapligt ligger dig varmt om hjärtat. Förhandla med kursledaren om detta!)

Det finns fyra olika uppsatsämnen och vi fördelar dem enligt följande geniala vetenskapliga metod:

De som är födda i januari, maj eller september tar uppsats 1.

Uppsats 1

De som är födda i februari, juni eller oktober tar uppsats 2.

Uppsats 2

De som är födda i mars, juli eller november tar uppsats 3.

Uppsats 3

De som är födda i april, augusti eller december tar uppsats 4.

Uppsats 4

Närvaro på seminarier

Vi kräver i princip närvaro och deltagande i alla seminarier. Den som av något skäl inte närvarar på ett visst seminarium kommer dock att kunna göra en extraläxa som kompensation.

Krav för godkänt och betygskriterier

För godkänt krävs betyg E,D,C,B eller A på TEN1, betyg P på HEM1 och betyg P på HEM2. För de olika betygen krävs

Betyg Mål
E Kunna redogöra för de viktigaste resultat, principer och metoder som gås igenom i kursen.
D Att uppfylla kraven för betyg E och delvis uppfylla kraven för betyg C.
C Att i en given analys av en vetenskaplig problemställning kunna avgöra om resultaten, principerna och metoderna används på ett korrekt sätt.
B Att uppfylla kraven för betyg C och delvis uppfylla kraven för betyg A.
A Att i en ny vetenskaplig problemställning kunna använda resultaten, principerna och metoderna på ett kreativt sätt för att analysera och värdera problemställningen.

Slutbetyget vägs samman av tentabetyget TEN1 och uppsatsbetyget (se HEM2).

För betyg P på HEM1 krävs närvaro på samtliga seminarier (missat seminarium kan tas igen genom att man gör en speciell läxa) och en godkänd presentation på ett seminarium. För att en presentation skall vara godkänd krävs att den skall vara väl förberedd och att den på ett rimligt sätt anknyter till metoder inom kursen.

För betyg P på HEM2 krävs att den är rimligt välskriven och att den på ett rimligt sätt anknyter till metoder inom kursen. Internt sätts också ett kvalitetsbetyg E-A och kursens slutbetyg blir medelvärdet av tenta och uppsats.

Schema

Ni att delas in i fyra grupper (G1,G2,G3,G4). Denna uppdelning används för seminarietider.

Gruppindelning

Vi gör ett försök till gruppindelning baserat på efternamn:

Grupp 1: A-E

Grupp 2: F-J

Grupp 3: K-P

Grupp 4: R-Ö

Schema

Vecka Moment Tid Plats Innehåll
37 F1 12 sep kl 10-12 E3 Vad är Vetenskapsteori? Introduktion.
38 F2 19 sep 8-10 E3 Vetenskapshistoria.
21 sep 10-12 Sem 1 G1, G2 E31 Grundläggande vetenskap
21 sep 13-15 Sem 1 G3,G4 E31
39 25 sep 10-12 F3 D3 Positivistiska teorier 1
40 2 okt 10-12 F4 E3 Positivistiska teorier 2
2 okt 13-15 Sem 2 G1,G2 Positivistiska problem
3 okt 13-15 Sem 2 G3,G4
41 8 okt 13-15 F5 D3 Deduktiva metoder
9 okt 10-12 Sem 3 G1,G2 D41 Positivistiska problem
10 okt 15-17 Sem 3 G3,G4 D41
43 23 okt 10-12 Sem 4 G1,G2 B1 Datalogi som vetenskap
23 okt 13-15 F6 Obs! Ändring! M2 Datalogi som vetenskap. Gästföreläsning av Jan Gulliksen.
25 okt 10-12 Sem 4 G3,G4 D34
44 29 0kt 13-15 F7 D3 Vetenskaplig metodik
31 okt 10-12 Sem 5 G1,G2 D41 Metodikproblem
31 okt 13-15 Sem 5 G3,G4 D34
45 5 nov 10-12 F8 E3 Samhällsvetenskap och humaniora
6 nov 13-15 Sem 6 G1,G2 Kropp-/medvetandeproblemet
6 nov 15-17 Sem 6 G3,G4 V01
46 12 nov 10-12 Sem 7 G1,G2 E3 Samhällsvetenskaplig metodik
12 nov 13-15 Sem 7 G3,G4 D41
13 nov 15-17 F9 M2 Metoder inom samhällsvetenskap: Gästföreläsning av Kimmo Eriksson
47 19 nov 10-12 F10 B2 Etik I vetenskap
19 nov 13-15 Sem 8 G1,G2 D41 Problem med sannolikhetsanknytning
20 nov 10-12 Sem 8 G3,G4 E35
48 26 nov 10-12 F11 D2 Argumentationsanalys, gästföreläsning av Karl Karlander
26 nov 13-15 Sem 9 G1,G2 E31 Etikproblem
27 nov 13-15 Sem 9 G3,G4 D34
49 3 dec 10-12 F12 L1 Pseudovetenskap
4 dec 10-12 Sem 10 Q26 Argumentationsanalys
4 dec 13-15 Sem 10 D34

Läsanvisningar

Läsanvisningarna kommer att uppdateras efterhand.

Utdelade papper kommer att finnas i första rummet på expeditionen. (Innanför första dörren.)

Föreläsningsanteckningar m.m.

Moment Anteckningar Att läsa
F1 F1 Okasha kap1, Walliman kap1
F2 F2 Okasha kap1
Sem 1 Läxa är att läsa bifogad text. Om falsifikationism
F3 F3 Okasha kap 2
F4 F4 Okasha kap 3
Sem 2 Läxa Seminarieuppgifter
Sem 3 Läxa Seminarieuppgifter
F5 F5
Sem 4 Läxa: Läs artikeln och svara på frågorna Seminarieuppgifter om en artikel.
F6 F6
Sem 5 Läxa: Läs och kommentera en sak. Seminarieuppgifter(uppgift 1-4)
F7 F7
F8 F8 Okasha Kap 4.
Sem 6 Läxa. Seminarieuppgifter om artikeln.
F9 F9
Sem 7 Läxa. Seminarieuppgifter (uppgift 5-8).
F10 F10
Sem 8 Läxa. Seminarieuppgifter om artikeln.
F11 F11
Sem 9 Läxa. Seminarieuppgifter om utdelat etikexempel.
F12 F12
Sem 10 Läxa. Seminarieuppgifter om artikeln.

Frågor till föreläsningarna

Frågor 1

Frågor 2

Resultatrapportering

Rapportering av resultat sker med systemet Rapp: https://rapp.nada.kth.se/
Copyright © Sidansvarig: Johan Karlander <johank@nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-01-13